Terms and Conditions

Regulamin

DataOpisWersja

10 marca 2021

Regulamin zastępujący wersję 2.7 2.8

Wprowadzenie

Niniejszy regulamin oraz inne dokumenty, o których mowa poniżej i do których łącza znajdują się poniżej („Warunki”), określają podstawy zapewniania witryny internetowej funkcjonującej pod adresem URL www.pinnacle.com („Witryna”) oraz usług powiązanych lub połączonych z nią (zwanych dalej łącznie „Usługą”).

Prosimy o bardzo staranne zapoznanie się z Regulaminem, ponieważ stanowi on prawnie wiążące porozumienie między użytkownikiem — naszym klientem — („Klient”) a nami. Otwarcie konta („konto”) i korzystanie z Usługi oznacza akceptację warunków i zgodę na związanie niniejszym Regulaminem, wraz z każdoczesnymi poprawkami.

W razie jakichkolwiek niejasności prosimy o kontakt z nami przy użyciu podanych poniżej danych kontaktowych:

Usługa świadczona jest przez Ragnarok Corporation N.V., spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną w Curaçao pod numerem 79358, z siedzibą pod adresem Pletterijweg 43, Willemstad, Curaçao.

Spółka ta prowadzi działalność jako „Pinnacle”.

Firma Pinnacle posiada licencję na oferowanie usług bukmacherskich i kasynowych numer 8048/JAZ2013-013 wydaną zgodnie z prawem Curaçao. Firma Pinnacle będzie komunikować się z Klientami wyłącznie za pośrednictwem wiadomości e-mail wysyłanych na ich zarejestrowany adres e-mail („Zarejestrowany Adres E-mail”) przekazany w trakcie otwierania konta w Pinnacle. Wiadomości od Pinnacle będą wysyłane wyłącznie z następującego konta poczty elektronicznej: [email protected]

Warunki ogólne

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania poprawek do Regulaminu (wraz z wszelkimi dokumentami, o których mowa poniżej i do których łącza znajdują się poniżej) w dowolnym momencie. W przypadku gdy takie poprawki nie będą istotne, Użytkownik może nie być o nich informowany z wyprzedzeniem. Użytkownik będzie informowany z wyprzedzeniem o wszelkich istotnych zmianach Regulaminu, a ponadto może być od niego wymagane ponowne potwierdzenie akceptacji zaktualizowanych postanowień jako warunek wejścia zmian w życie. Wyrażenie przez Użytkownika sprzeciwu wobec wszelkich takich zmian oznacza konieczność zaprzestania korzystania z Usługi. Znajdą wówczas zastosowanie zamieszczone poniżej postanowienia dotyczące rozwiązania. Kontynuacja korzystania z Usługi oznacza akceptację takich zmian. Wszelkie zakłady nierozliczone przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą podlegać Regulaminowi w wersji sprzed wejścia w życie takich zmian.

W razie jakichkolwiek wątpliwości co do tego, jak należy postawić zakład lub w inny sposób skorzystać z Usługi, należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem lub skontaktować się z naszym działem obsługi klienta („Dział Obsługi Klienta”) pod adresem [email protected].

1. Obowiązki Użytkownika

  1. Użytkownik zgadza się / potwierdza, że zawsze w trakcie korzystania z Usługi:
   1. Ma ukończone 18 lat (lub jest pełnoletni w rozumieniu prawa obowiązującego w danej jurysdykcji) i może zawrzeć wiążącą umowę prawną. Firma nie składa żadnych oświadczeń dotyczących legalności usług hazardowych w Internecie w innych jurysdykcjach.
   2. Przebywa w kraju, w którym obstawianie zakładów w ramach Usługi jest zgodne z prawem (w razie wątpliwości należy zasięgnąć porady lokalnego prawnika). Odpowiada za dopilnowanie, aby korzystanie z usługi przebiegało zgodnie z prawem.
   3. Nie jest mieszkańcem następujących krajów:

    I.Stany Zjednoczone Ameryki i ich terytoria;

    II.Republika Francuska i jej terytoria;

    III.Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej;

    IV.Holandia (w tym Curacao i inne kraje składowe oraz terytoria stanowiące Królestwo Holandii);

    V.Hiszpania;

    VI.Niemcy;

    VII.Singapur;

    VIII.Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna;

    IX.Dania;

    X.Filipiny;

    XI.Syria;

    XII.Turcja;

    XIII.Polska;

    XIV.Irlandia;

    XV.Czechy;

    XVI.Sudan;

    XVII.Australia i jej terytoria;

    XVIII.Włochy;

    XIX.Iran;

    XX.Słowenia;

    XXI.Szwecja

    XXII. Portugalia

    XXIII. oraz wszelkie inne kraje, które mogą zabraniać oferowania mieszkańcom lub wszelkim przebywającym w nim osobom uprawiania hazardu przez Internet.

   4. Wysyłając nam środki pieniężne, jest do tego upoważniony — na przykład jest upoważnionym użytkownikiem karty debetowej/kredytowej lub innej stosowanej metody płatności.
   5. Korzystając z Usług lub obstawiając zakłady, w żaden sposób nie znajdzie się w sytuacji rzeczywistego, potencjalnego lub domniemanego konfliktu interesów.
   6. Nigdy nie dopuścił się nieuregulowania należności z tytułu zakładu ani nie podejmował prób nieuregulowania takiej należności.
   7. Występuje wyłącznie we własnym imieniu jako osoba fizyczna, a nie w imieniu innej strony lub w celach komercyjnych.
   8. Obstawiając zakłady, może stracić część lub całość przekazanych nam zgodnie z niniejszym Regulaminem środków pieniężnych i będzie ponosić pełną odpowiedzialność za taką stratę.
   9. Może wykorzystywać Usługę wyłącznie w celu obstawiania zgodnych z prawem zakładów. Ponadto nie może manipulować ani usiłować manipulować żadnymi rynkami lub elementami Usługi w złej wierze lub w sposób niekorzystnie wpływający na uczciwość Usługi lub nas samych.
   10. W przypadku obstawiania zakładów za pośrednictwem Usługi nie może wykorzystywać żadnych informacji uzyskanych z naruszeniem ustawodawstwa obowiązującego w kraju, w którym przebywa w momencie obstawiania zakładu.
   11. Jest obowiązany dokonywać na naszą rzecz wszelkich płatności w dobrej wierze, a ponadto obowiązuje go zakaz podejmowania jakichkolwiek działań skutkujących zwrotem takich płatności przez osobę trzecią w celu uniknięcia prawnie przyjętego zobowiązania.
   12. W pozostałych sytuacjach jest zobowiązany postępować wobec nas w dobrej wierze w odniesieniu do Usługi i wszystkich obstawianych za jej pośrednictwem zakładów.

2. Rejestracja

  1. Użytkownik zgadza się / potwierdza, że zawsze w trakcie korzystania z Usługi:
  2. W celu ochrony uczciwości Usługi, a także ze względu na wszelkie pozostałe przyczyny o charakterze operacyjnym zastrzegamy sobie prawo do odmowy akceptacji wniosku o rejestrację od jakiegokolwiek wnioskodawcy według własnego uznania i bez potrzeby podawania określonego powodu.
  3. Przed rozpoczęciem korzystania z Usługi musi osobiście wypełnić formularz rejestracyjny i zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz go zaakceptować. Rozpoczęcie obstawiania zakładów w ramach Usługi wymaga uzyskania przez Użytkownika statusu Klienta zweryfikowanego, co wiąże się z pozytywnym przejściem określonych kontroli. Użytkownik może być zobowiązany do przedstawienia ważnego dowodu tożsamości lub dowolnego innego dokumentu, jeśli zostanie to uznane za konieczne. Dowodem tożsamości może być na przykład dokument ze zdjęciem (kopia paszportu, prawa jazdy lub dowodu osobistego). W celu potwierdzenia miejsca zamieszkania konieczne może być przesłanie przynajmniej ostatniego rachunku za media, na którym widnieje imię, nazwisko i adres klienta. Zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia obstawiania lub ograniczenia opcji dowolnego konta do momentu otrzymania wymaganych informacji. Procedura ta jest wymogiem ustawowym i jest realizowana zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zakładów bukmacherskich oraz wymogami dotyczącymi przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł. Użytkownik musi ponadto zasilić swoje konto pinnacle.com za pomocą jednej z metod płatności opisanych w sekcji „Płatność” naszej Witryny.
  4. Musi podać kompletne i dokładne informacje o sobie, w tym prawidłowe imię, nazwisko, adres i adres e-mail, a także aktualizować takie informacje w przyszłości w celu utrzymania ich kompletności i dokładności. Użytkownik odpowiada za zapewnienie, aby dane kontaktowe na jego koncie były zawsze aktualne. Nieaktualność takich danych może skutkować nieotrzymaniem przez Użytkownika istotnych powiadomień i informacji dotyczących konta, w tym powiadomień i informacji na temat wprowadzanych przez nas zmian niniejszego Regulaminu. Do identyfikacji naszych Klientów i komunikowania się z nimi korzystamy z ich Zarejestrowanego Adresu E-mail. Klient opowiada za utrzymywanie aktywnego i unikatowego konta poczty elektronicznej, przekazanie nam prawidłowego adresu e-mail oraz informowanie Pinnacle o wszelkich zmianach swojego adresu e-mail. Każdy Klient ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymywanie bezpieczeństwa swojego Zarejestrowanego Adresu E-mail w celu zapobiegania wykorzystywaniu tego adresu przez jakiekolwiek osoby trzecie. Pinnacle nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty powstałe lub rzekomo powstałe w wyniku komunikacji między Pinnacle i Klientem prowadzonej z wykorzystaniem Zarejestrowanego Adresu E-mail. Konto Klienta, który nie będzie mieć adresu e-mail osiągalnego dla Pinnacle, zostanie zawieszone do momentu przekazania nam takiego adresu. Celowe podanie przez Użytkownika fałszywych lub niedokładnych danych osobowych będzie skutkować natychmiastowym zawieszeniem konta Użytkownika po przekazaniu Użytkownikowi stosownego pisemnego powiadomienia. W niektórych okolicznościach możemy również wszcząć przeciwko Użytkownikowi kroki prawne w związku z tego rodzaju działaniami, a także skontaktować się z właściwymi organami, które również mogą podjąć przeciwko Użytkownikowi działania.
  5. Jest uprawniony do zarejestrowania wyłącznie jednego konta w Usłudze. W przypadku wykrycia posiadania przez Użytkownika więcej niż jednego Konta Konta podlegają natychmiastowemu zamknięciu. Dotyczy to również posługiwania się przedstawicielami, członkami rodziny, podmiotami stowarzyszonymi, podmiotami zależnymi, stronami powiązanymi lub osobami powiązanymi i/lub osobami trzecimi występującymi w imieniu Użytkownika.
  6. W celu potwierdzenia wiarygodności finansowej oraz tożsamości Użytkownika możemy korzystać z usług takich niezależnych dostawców informacji, jakich uznamy za niezbędnych.
  7. Użytkownik jest obowiązany zachować poufność hasła do Usługi. Zakładając, że żądane informacje o Koncie zostały prawidłowo przekazane, jesteśmy uprawnieni do przyjęcia, że wszelkie zakłady, depozyty i wypłaty zostały obstawione/przyjęte/dokonane przez Użytkownika. Zalecamy regularną zmianę hasła oraz powstrzymanie się od ujawniania go wszelkim osobom trzecim. Hasła muszą zawierać co najmniej jedną literę, jedną cyfrę i jeden znak specjalny, a także muszą mieć co najmniej 8 znaków. Za ochronę swojego hasła odpowiada Użytkownik — wszelkie zaniechania w tym zakresie będą mieć miejsce na wyłączne ryzyko i koszt Użytkownika. Pod koniec każdej sesji należy wylogować się z Usługi. W przypadku gdy Użytkownik dojdzie do wniosku, że którekolwiek z danych Konta Użytkownika są niewłaściwie wykorzystywane przez osobę trzecią, bądź że miało miejsce włamanie na Konto Użytkownika lub osoba trzecia poznała hasło Użytkownika, będzie obowiązany bezzwłocznie nas o tym powiadomić, pisząc ze swojego Zarejestrowanego Adresu E-mail na adres [email protected].
  8. Użytkownik jest obowiązany powiadomić nas o włamaniu na Zarejestrowany Adres E-mail — możemy jednak wymagać podania dodatkowych informacji/dokumentacji w celu weryfikacji tożsamości Użytkownika. Gdy dowiemy się o takim incydencie, natychmiast zawiesimy Konto Użytkownika. Do tego momentu Użytkownik pozostanie odpowiedzialny za wszelką aktywność na swoim Koncie, w tym dostęp osób trzecich, niezależnie od tego, czy został on zatwierdzony przez Użytkownika. Niezależnie od okoliczności Użytkownika obowiązuje zakaz przekazywania jakichkolwiek treści lub innych informacji o Usłudze innemu Klientowi lub innej osobie w drodze tworzenia zrzutów ekranu (lub stosowania innej podobnej metody), a także wyświetlania wszelkich takich informacji w ramce lub w jakikolwiek inny sposób różniący się od sposobu ich prezentacji po wpisaniu przez takiego Klienta adresu URL Usługi w pasku adresu przeglądarki internetowej.
  9. W trakcie rejestracji będzie wymagane dokonanie przez Użytkownika wyboru waluty, w której będzie prowadzone Konto. Będzie to waluta depozytów, wypłat i zakładów obstawianych oraz oferowanych w pakietach w ramach Usługi zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu. W ramach niektórych metod płatności nie jest możliwe przetwarzanie wszystkich walut. W takich przypadkach na stronie wyświetlana będzie waluta przetwarzania wraz z kalkulatorem konwersji.
  10. Nie jesteśmy zobowiązani do utworzenia Konta Użytkownika, a naszą stronę logowania należy traktować jako zaproszenie. Decyzję o otwarciu Konta podejmujemy wyłącznie wedle własnego uznania, a w przypadku odmowy otwarcia Konta Użytkownika nie będziemy zobowiązani do informowania Użytkownika o jej przyczynach.
  11. Po otrzymaniu wniosku Użytkownika możemy skontaktować się z Użytkownikiem w celu przekazania prośby o dodatkowe informacje lub dokumenty, tak byśmy mogli przestrzegać naszych obowiązków regulacyjnych i ustawowych.
  12. Środki naszych klientów oddzielane są od środków firmowych/operacyjnych i zapewniamy, że firma posiada wystarczającą ich ilość, by w każdej chwili pokryć wszystkie zobowiązania wobec klientów.

3. Ograniczony użytek

  1. Obowiązuje zakaz korzystania z Usługi:
   1. przez Użytkowników, którzy nie ukończyli 18 lat (lub nie są pełnoletni w rozumieniu prawa obowiązującego w danej jurysdykcji) lub nie posiadają zdolności prawnej do zawarcia z nami umowy prawnej;
   2. w celu gromadzenia „nicków”, adresów e-mail lub innych informacji innych Klientów za pomocą dowolnych środków (na przykład poprzez wysyłanie spamu, innego rodzaju niezamawianych e-maili, nieautoryzowanego umieszczania Usługi w ramkach lub umieszczania nieautoryzowanych łączy do Usługi);
   3. w celu zakłócania czynności innych Klientów lub działania Usługi w ogóle lub wywierania na nie niepożądanego wpływu;
   4. w celu promowania niezamówionych ogłoszeń komercyjnych i łączy partnerów, a także uprawiania jakichkolwiek innych form pozyskiwania klientów, które to formy mogą być usuwane z Usługi bez uprzedzenia;
   5. w jakikolwiek sposób, który na podstawie naszej uzasadnionej opinii moglibyśmy uznać za próbę: (i) oszukania Usługi lub Klienta korzystającego z Usługi lub (ii) wejścia w zmowę z jakimkolwiek innym Klientem korzystającym z Usługi w celu uzyskania nieuczciwej przewagi;
   6. w celu pobierania naszych kursów lub naruszania naszych Praw Własności Intelektualnej; lub
   7. w celu podejmowania jakichkolwiek niezgodnych z prawem czynności.
  2. Obowiązuje zakaz sprzedaży i przenoszenia konta na osoby trzecie, a także nabywania kont graczy od osób trzecich.
  3. Obowiązuje zakaz przelewania środków między kontami graczy.
  4. W przypadku wykorzystywania przez Użytkownika Usługi w sposób niezgodny z przeznaczeniem będziemy uprawnieni do natychmiastowego usunięcia Konta Użytkownika po pisemnym zawiadomieniu. W określonych okolicznościach możemy również podjąć przeciwko Użytkownikowi kroki prawne, jeżeli Użytkownik dopuści się takiego postępowania.
  5. Do brania udziału w grze użytkownikowi nie wolno używać żadnego rodzaju robotów ani zaprogramowanych urządzeń, których zadaniem byłoby zakłócenie działania usługi lub dokonywanie oszustw.

4. Prywatność

  1. Wszelkie informacje przekazywane nam przez Użytkownika będą chronione i przetwarzane w sposób ściśle zgodny z niniejszym Regulaminem i naszym dokumentem Ochrona prywatności.
  2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że zbieramy jego dane osobowe i używamy ich w celu umożliwienia dostępu do Witryny oraz korzystania z niej, a także w celu umożliwienia uczestnictwa w Grach.
  3. Dane osobowe wszystkich osób obstawiających zakłady w naszym Serwisie pozostaną poufne, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych przez prawo wobec takich podmiotów jak urzędy regulacyjne, policja (na przykład w przypadku śledztw dotyczących oszustw finansowych, prania brudnych pieniędzy lub kwestii uczciwości w sporcie) oraz podmioty finansowe, w tym banki i firmy obsługujące płatności, a także w zakresie przewidzianym dokumencie Ochrona prywatności.
  4. Po rejestracji dane Użytkownika są przechowywane w naszej bazie danych. Zaakceptowanie niniejszego Regulaminu przez Użytkownika oznacza wyrażenie przez niego zgody na przekazywanie jego danych osobowych do celów świadczenia Usługi będącej przedmiotem niniejszej umowy oraz w sposób bardziej szczegółowo opisany w naszych zasadach ochrony prywatności.

5. Konto Użytkownika

  1. Akceptujemy Konta w wielu walutach — prosimy o zapoznanie się ze stroną https://www.pinnacle.com/pl/payment-options. Wszystkie salda Kont i transakcje podawane są w walucie wybranej w momencie zakładania Konta po raz pierwszy. Nie przewidujemy przekazywania środków w zamian za korzystanie z Usługi.
  2. Jesteśmy uprawnieni do zamknięcia lub zawieszenia Konta oraz zwrotu wszelkich znajdujących się na nim środków pieniężnych w przypadku gdy Użytkownik nie przestrzega niniejszego Regulaminu lub gdy będziemy mieć zasadne powody, by przypuszczać, że ma to miejsce, bądź też w celu zapewnienia rzetelności lub uczciwości Usługi lub gdy będziemy mieć inne zasadne powody, by to uczynić. Zastrzegamy, że możemy nie być w stanie przekazać Użytkownikowi powiadomienia z wyprzedzeniem. Jeśli konto będzie musiało zostać zamknięte z dowolnej przyczyny, a pozostające środki na koncie będą niewystarczające do pokrycia opłat związanych z przekazaniem pieniędzy z powrotem do klienta, to środki te będą podlegały przepadkowi.
  3. Możemy zarządzić zatrzymanie i/lub konfiskatę środków dostępnych na koncie bądź odmówić do nich praw, jeśli w sposób bezpośredni lub pośredni:

   (i)złamany został Regulamin i/lub

   (ii)zarejestrowano nieuprawnione działania w związku zakładami i/lub kontem (między innymi polegające na złamaniu prawa bądź innych przepisów, naruszeniu praw podmiotów trzecich, oszustwie bądź oszukiwaniu w zakładach).

  4. Nieaktywne konta będą co kwartał podlegały pseudoanonimizacji zgodnie z warunkami opisanymi w Polityce Prywatności.
  5. Możemy zawiesić i/lub zablokować korzystanie z konta w ramach usług, i/lub zatrzymać bądź skonfiskować środki na koncie w przypadku wykrycia faktu oszukiwania lub w przypadku ustalenia, że używany był system (między innymi maszyny, roboty, komputery, oprogramowanie lub inny system automatyczny) zaprojektowany do wygrywania albo faktycznie wygrywający z naszymi aplikacjami i/lub oprogramowaniem, bądź w przypadku stwierdzenia zachowań wykraczających poza standardową grę. Twoje konto będzie podlegało weryfikacji pod kątem uczciwej gry i przestrzegania zasad standardowego korzystania z gier. Zachowania wykraczające poza standardową grę to między innymi: obstawianie znoszące się wzajemnie lub dające w wyniku zero bądź minimalne kwoty wygranych, obstawianie wszystkich możliwych wyników, liczenie kart lub obstawianie hedgingowe.
  6. Zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia Konta bez uprzedzenia i zwrotu wszystkich środków. Zobowiązania umowne wykonalne w momencie zawieszenia będą jednak honorowane.
  7. Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia, anulowania lub ograniczenia każdego zakładu, w dowolnym momencie i z dowolnego powodu, w tym każdego zakładu, w przypadku którego zaistnieje podejrzenie wykorzystania nielegalnych praktyk w celu ominięcia limitów zakładów i/lub przepisów działania systemu.
  8. W przypadku zawieszenia Konta Użytkownika z powodu nieprzestrzegania przez Użytkownika niniejszego Regulaminu, będziemy uprawnieni do anulowania i/lub uznania za niebyłe wszelkich zakładów Użytkownika.
  9. Jeżeli na Konto Użytkownika zostanie przez pomyłkę zapisana dowolna kwota, pozostanie ona naszą własnością, a gdy dowiemy się o takiej pomyłce, powiadomimy Użytkownika, zaś kwota taka zostanie wycofana z Konta Użytkownika.
  10. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu na Koncie Użytkownika wystąpi saldo ujemne, kwota takiego salda będzie stanowić dług Użytkownika wobec nas.
  11. Użytkownik jest zobowiązany informować nas o wszelkich błędach związanych z jego kontem niezwłocznie po ich stwierdzeniu. Każdy klient ma prawo dokonać samowykluczenia z serwisu pinnacle.com. Te prośby należy przesyłać z Zarejestrowanego Adresu E-mail Klienta na adres [email protected].
  12. Klienci mogą ustawiać limity dopuszczalnych kwot zakładów i przegranych. Żądania takie muszą być wysyłane z Zarejestrowanego Adresu E-mail Klienta na adres [email protected].
  13. Ustanawianie i zwiększanie limitów będzie odbywać się z zachowaniem należytej staranności, jednak wszelkie prośby o usunięcie lub zmniejszenie limitów będą, ze względu na zamiar wykluczenia niewłaściwych decyzji, realizowane po upływie okresu siedmiu dni od złożenia żądania przez Użytkownika.
  14. W przypadku gdy Użytkownik zdecyduje się zamknąć Konto, powinien przesłać stosowny e-mail z Zarejestrowanego Adresu E-mail na adres [email protected].

6. Aktywność konta

  1. Konto Użytkownika staje się nieaktywne w następujących sytuacjach:
   1. Przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy na konto Użytkownika nie dokonano żadnej wpłaty i/lub nie miało miejsca żadne obstawianie zakładów. Liczą się miesiące bez zakładów oczekujących i/lub rozliczonych, a także bez zakładów w kasynie.
   2. W jedenastym miesiącu nieaktywności Użytkownik zostanie powiadomiony, że jego konto ma stać się nieaktywne. Gdy konto stanie się nieaktywne, Pinnacle będzie obciążać je miesięczną opłatą administracyjną w wysokości 2% lub 5 EUR (zależnie od tego, która z tych kwot będzie wyższa). Pinnacle może pobierać opłaty od nieaktywnego jedynie pod warunkiem, że nie spowoduje to powstania salda ujemnego.
   3. Zamknięte konta (po upływie 84 miesięcy) będą co kwartał podlegały pseudonimizacji zgodnie z warunkami opisanymi w Polityce Prywatności. Po wykonaniu tej czynności konta nie będą już dostępne.
  2. Jeśli konto będzie nieaktywne przez 84 miesiące, podejmiemy próbę zwrócenia Użytkownikowi pozostającego salda jego konta (pod warunkiem, że na koncie są wystarczające środki na pokrycie wszystkich opłat związanych z wypłatą) i trwale zamkniemy konto.
  3. Wcześniej jednak dołożymy wszelkich starań, aby nawiązać kontakt z Użytkownikiem, wykorzystując wszystkie informacje kontaktowe, jakie od niego otrzymaliśmy. Jeśli nie będziemy w stanie zwrócić środków ani skontaktować się z Użytkownikiem przy użyciu podanych przez niego informacji, środki przejdą na naszą rzecz. Wszystkie środki pozyskane przez nas w ten sposób zostaną wykorzystane na finansowanie działań związanych z promocją odpowiedzialnego podejścia do hazardu.

7. Wpłata środków

  1. Użytkownik może wpłacać środki na swoje Konto za pośrednictwem dowolnej z metod określonych w naszej Witrynie Internetowej. Wszelkie wpłaty powinny być dokonywane w takiej samej walucie, co waluta Konta Użytkownika. Wszelkie wpłaty dokonywane w jakiejkolwiek innej walucie będą przeliczane według dziennego kursu wymiany uzyskanego ze strony http://www.oanda.com lub według kursu wymiany stosowanego przez nasz bank, a następnie przeliczone kwoty będą przekazywane na Konto Użytkownika.
  2. Wpłaty i wypłaty mogą się wiązać z koniecznością uiszczenia dodatkowej opłaty. Szczegółowe dane dotyczące opłat można znaleźć tutaj: https://www.pinnacle.com/pl/payment-options.
  3. Wszelkie wpłaty na konto, które nie zostaną poddane obrotom (zaryzykowane) przynajmniej trzy razy, w razie ich wypłaty spowodują naliczenie według uznania firmy - w zależności od tego, która z kwot będzie większa - 10% opłaty transakcyjnej lub kwoty 20 USD (lub równowartości w innej walucie) oraz odpowiedniej opłaty za realizację wypłaty. Prosimy pamiętać, że zastrzegamy sobie prawo do naliczenia opłat w przypadku realizowania transakcji w sposób bardzo nieregularny. Dodatkowo wymagamy, aby każda wpłata podlegała 1-krotności obrotów (kwota wpłaty musi zostać zaryzykowana przynajmniej jeden raz). W przypadku niespełnienia tego warunku możemy odrzucić zlecenie wypłaty. Użytkownik odpowiada za pokrycie opłat własnego banku, którymi może zostać obciążony z powodu dokonania wpłaty środków na naszą rzecz. Wyjątki w stosunku do tej zasady opisano na stronach „Metody płatności”.
  4. Pinnacle nie jest instytucją finansową i korzysta z usług niezależnych podmiotów przetwarzających płatności elektroniczne, aby przetwarzać wpłaty dokonywane kartami kredytowymi i obciążeniowymi — nie są one przetwarzane bezpośrednio przez nas. W przypadku dokonania przez Użytkownika wpłaty środków kartą kredytową lub debetową, Konto zostanie uznane wyłącznie wówczas, gdy otrzymamy od podmiotu obsługującego płatność zatwierdzenie oraz kod autoryzacyjny. Jeżeli emitent karty nie przekaże takich autoryzacji, Konto nie zostanie uznane na kwotę tak wpłaconych środków.
  5. Środki są wpłacane na właściwe konto klienta i utrzymywane na nim w oparciu o walutę Konta.
  6. Jeśli środki na Twoim koncie są wystarczające do zawierania kolejnych zakładów, prosimy o niedokonywanie dalszych wpłat środków, które nie będą przeznaczone na obstawianie. Wpłaty na konto w przypadku posiadania środków wystarczających do dokonywania dalszych zakładów powodują ponoszenie zbędnych opłat transakcyjnych, co prowadzić będzie do pełnego obciążania Twojego konta opłatami za wpłaty i wypłaty, a w także do możliwego zawieszenia bądź zamknięcia konta.
  7. Nie jesteśmy instytucją finansową — Użytkownik nie będzie uprawniony do jakichkolwiek odsetek od wszelkich dodatnich sald konta, a wszelkie narosłe odsetki od kont klienta zostaną wypłacone nam.
  8. Obowiązuje zakaz wpłacania nam środków pochodzących z działalności bezprawnej.

8. Wypłata środków

  1. Użytkownik jest uprawniony do wypłaty części lub całości swojego Salda Konta w ramach maksymalnych limitów transakcji zamieszczonych w naszej Witrynie Internetowej: https://www.pinnacle.com/pl/payment-option. Należy pamiętać, że mogą obowiązywać opłaty opisane w punkcie 7.2.
  2. Jeżeli nie zaznaczymy inaczej, wszelkie wypłaty muszą być dokonywane w walucie Konta.
  3. Zastrzegamy sobie prawo do żądania dokumentacji dla celów weryfikacji tożsamości przed dokonaniem jakichkolwiek wypłat z konta Użytkownika. Zastrzegamy sobie również prawo do żądania takiej dokumentacji w dowolnym momencie w trakcie istnienia relacji Użytkownika z nami.
  4. Wszelkie wypłaty muszą być dokonywane na rachunek pierwotnie użytej karty debetowej lub kredytowej bądź na pierwotnie wykorzystany rachunek bankowy, w zależności od użytej metody wpłaty na Konto pinnacle.com Użytkownika. Możemy według własnego uznania zezwolić Użytkownikowi na wypłatę środków przy użyciu metody płatności innej niż pierwotnie użyta do wpłaty. Będzie ona zawsze podlegać dodatkowym kontrolom bezpieczeństwa.
  5. Jeżeli Użytkownik będzie zamierzał wypłacić środki ze swojego konta, które będzie niedostępne, uśpione, zablokowane lub zamknięte, powinien skontaktować się z naszym Działem Obsługi Klienta pod adresem [email protected].
  6. Pinnacle zastrzega sobie prawo dodatkowych procedur weryfikacyjnych w przypadku każdej wypłaty przekraczającej równowartość 2000 EUR oraz prawo do weryfikacji również w przypadku niższych kwot wypłat.

9. Transakcje płatnicze i podmioty przetwarzające

  1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za zapłatę wszelkich należnych nam środków pieniężnych. Użytkownik jest obowiązany dokonywać na rzecz nas wszelkich płatności w dobrej wierze, a ponadto obowiązuje go zakaz podejmowania jakichkolwiek działań skutkujących zwrotem takich płatności przez osobę trzecią w celu uniknięcia prawnie przyjętego zobowiązania. Użytkownik zwróci nam stosowne kwoty w przypadku wystąpienia wszelkich przypadków obciążeń zwrotnych lub odmów lub zwrotów dokonywanych przez niego płatności, a także pokryje straty poniesione przez nas w następstwie wystąpienia takich okoliczności. Zastrzegamy sobie prawo do naliczenia opłaty administracyjnej w wysokości 60 € lub równowartości w stosownej walucie w przypadku wystąpienia obciążenia zwrotnego lub odmowy lub zwrotu dokonywanej przez Użytkownika płatności.
  2. Zastrzegamy sobie prawo do korzystania z usług podmiotów trzecich przetwarzających płatności elektroniczne lub banków handlowych w celu przetwarzania dokonywanych przez Użytkownika płatności, a Użytkownik zgadza się na związanie go ich regulaminami, pod warunkiem że zostanie o nich poinformowany, a regulaminy takie nie będą sprzeczne z niniejszym Regulaminem.
  3. Wszelkie transakcje dokonywane w naszej witrynie mogą być kontrolowane w celu zapobiegania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł lub przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu. Wzbudzające podejrzenia transakcje będą zgłaszane właściwemu organowi w zależności od jurysdykcji, której będą podlegać.
  4. Pinnacle może zawiesić, zablokować lub zamknąć konto i wstrzymać środki, jeśli wynika to przepisów Ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy.
  5. Obowiązki Pinnacle w zakresie odpowiedzialnego hazardu i prawodawstwa związanego z praniem brudnych pieniędzy mają pierwszeństwo przed warunkami umów komercyjnych.

10. Odpowiedzialny hazard

  1. Pinnacle oferuje procedurę, dzięki której Użytkownik może wykluczyć się z gier hazardowych. To wykluczenie jest oferowane dla wszystkich oferowanych gier i dla wszystkich środków, za pomocą których Pinnacle świadczy swoje usługi. Wykluczenie może być ustawione jedynie:

   ina żądanie gracza lub

   iiprzez firmę Pinnacle, jeśli istnieją wystarczające powody, aby stwierdzić, że Użytkownik ma problem z hazardem.

  2. Użytkownik może według własnego uznania ograniczyć swoją możliwość dostępu do konta (logowania się) na czas nieokreślony, w którym konto nie będzie ponownie dostępne. Użytkownik może według własnego uznania ograniczyć swoją możliwość dostępu do konta (logowania się) na czas określony, w którym konto nie będzie ponownie dostępne.
  3. Użytkownik może według własnego uznania ograniczyć kwotę, którą może obstawić, a także według własnego uznania ograniczyć kwotę, którą może stracić w danym okresie.
  4. Wszystkie powyższe ograniczenia można inicjować i administrować nimi, kontaktując się z Działem Obsługi Klienta pod adresem [email protected].
  5. Wszelkie wprowadzone ograniczenia mogą być usuwane jedynie:

   a.po upłynięciu ustawionego czasu trwania;

   b.na żądanie Użytkownika.

  6. Jeśli użytkownik chce zmniejszyć ograniczenie lub zwiększyć wykluczenie, nowe ustawienia zaczynają obowiązywać po upływie nie mniej niż dwudziestu czterech godzin (24) od powiadomienia o tym Działu Obsługi Klienta.

11. Błędy i wyjątkowe okoliczności

  1. W przypadku błędu lub nieprawidłowego funkcjonowania naszego systemu lub procesów wszystkie zakłady będą uznawane za niebyłe. Użytkownik jest zobowiązany do bezzwłocznego informowania nas o wszelkich wykrytych błędach Usługi. W przypadku wystąpienia w związku z Usługą lub płatnościami na rzecz Użytkownika błędów komunikacji lub systemu lub wad oprogramowania lub wirusów w rezultacie wady lub przerwy w dostępności Usługi, nie będziemy ponosić wobec Użytkownika ani wobec jakiejkolwiek osoby trzeciej odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty bezpośrednie lub pośrednie, wydatki, straty lub roszczenia wynikające z takich błędów lub będące ich rezultatem, a ponadto zastrzegamy sobie prawo do uznania za niebyłe wszelkich właściwych gier/zakładów, jak również podjęcia wszelkich innych czynności w celu skorygowania takich błędów.
  2. W przypadku nieprawidłowego funkcjonowania systemu kasyna lub problemów z rozłączaniem wszystkie zakłady uznawane są za niebyłe. Na wypadek wystąpienia takiego błędu lub jakiejkolwiek awarii systemu lub błędu gry skutkującego błędem w obliczaniu kursów, obciążeń, opłat, rake, premii, wygranej lub przewalutowania, lub jakiejkolwiek innej awarii systemu kasyna („Błąd Kasyna”), zastrzegamy sobie prawo do uznania za niebyłe wszelkich stawek lub zakładów, które były przedmiotem takiego Błędu Kasyna, a także do pobrania z Konta Użytkownika środków pieniężnych związanych z właściwymi zakładami lub stawkami.
  3. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezbłędność publikacji kursów. Jeżeli jednak w rezultacie błędu ludzkiego lub problemów z systemem zakład zostanie przyjęty po kursie istotnie różniącym się od dostępnych na rynku ogólnym w momencie obstawiania zakładu lub wyraźnie nieprawidłowym w kontekście faktycznego prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia, będziemy uprawnieni do anulowania lub uznania za niebyły takiego zakładu lub anulowania lub uznania za niebyły zakładu zawartego po rozpoczęciu wydarzenia oraz dokonania zwrotu dla graczy.
  4. Jesteśmy uprawnieni do odzyskania od Użytkownika wszelkich nadpłaconych kwot, a także do skorygowania Konta Użytkownika w celu naprawienia wszelkich pomyłek. Przykładem takiej pomyłki może być sytuacja, w której cena jest nieprawidłowa lub gdy wynik wydarzenia został podany nieprawidłowo. Jeżeli na Koncie Użytkownika będzie znajdować się niewystarczająca ilość środków, będziemy uprawnieni do żądania, aby Użytkownik zapłacił nam właściwą brakującą kwotę w związku z wszelkimi błędnymi zakładami lub stawkami. Podobnie, zastrzegamy sobie prawo do anulowania, redukcji lub usunięcia wszelkich będących w toku gier — zarówno sfinansowanych ze środków uzyskanych w wyniku błędu, jak i pozostałych.
  5. Pinnacle ma prawo do ograniczania, anulowania i odmowy zakładów, w przypadku gdy są one próbą oszustwa lub jeśli widzimy, że wzorzec obstawiania gracza odbywa się w sposób powodujący nadużywanie systemu.
  6. Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przestoje, zakłócenia serwera, opóźnienia ani zakłócenia techniczne lub polityczne w grze. Zwroty mogą być dokonywane wyłącznie według uznania kierownictwa.
  7. Firma nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty, które powstały lub rzekomo powstały w związku z witryną internetową lub jej zawartością, w tym między innymi za opóźnienia lub przerwy w działaniu lub przesyłaniu, utratę lub uszkodzenie danych, błędy komunikacji lub awarie linii, niewłaściwe korzystanie z witryny lub jej zawartości przez jakiekolwiek osoby oraz jakiekolwiek błędy lub pominięcia w zawartości.

12. Zasady ogólne

  1. Jeśli zasada odpowiadająca konkretnej dyscyplinie sportu jest sprzeczna z zasadą regulaminu ogólnego, zasada regulaminu ogólnego przestaje obowiązywać. Zwycięzca wydarzenia zostanie określony w dniu jego rozstrzygnięcia. Dla celów zakładów nie uznajemy decyzji oprotestowanych lub zmienionych. Wynik wydarzenia zawieszonego po rozpoczęciu konkursu zostanie określony według zasad zawierania zakładów określonych przez nas dla właściwej dyscypliny sportu.
  2. Wszystkie zamieszczone wyniki uznaje się za ostateczne po upływie 72 godzin. Po tym terminie żadne protesty nie będą rozpatrywane. Po upływie 72 godzin od zamieszczenia wyników firma będzie resetować/poprawiać jedynie pomyłki spowodowane błędem człowieka lub systemu oraz pomyłki popełnione przez witrynę, z której wyniki zostały pobrane.
  3. Jeśli z dowolnej przyczyny Firma nie będzie w stanie zatwierdzić wyniku wydarzenia w ciągu 72 godzin od jego zakończenia, wszystkie nierozliczone zakłady na rynkach powiązanych z tym wydarzeniem zostaną unieważnione.
  4. Jeśli z dowolnej przyczyny zakład zostanie zaakceptowany po rozpoczęciu wydarzenia (w przypadku innym niż wyraźnie określone zakłady na żywo), to pozostanie on ważny, jeśli jeszcze nie doszło do uzyskania istotnej przewagi. Pinnacle zastrzega sobie prawo do unieważnienia zakładu w przypadku stwierdzenia, że przewaga została uzyskana.
  5. Minima/maksima kwot zakładów dla wszystkich wydarzeń sportowych będą określane przez nas i mogą być zmieniane bez uprzedzenia. Zastrzegamy sobie również prawo do korygowania limitów dla poszczególnych Kont.
  6. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie transakcje na swoim Koncie. Prosimy pamiętać o sprawdzeniu zakładów pod kątem pomyłek przed ich zatwierdzeniem. Gdy transakcja zostanie zakończona, nie można jej zmienić. Nie ponosimy odpowiedzialności za brakujące lub zduplikowane zakłady zawarte przez Klienta i nie będziemy rozpatrywać związanych z nimi zażaleń. Klienci mają możliwość przejrzenia swoich transakcji w dziale „Moje konto” po każdej sesji w celu upewnienia się, czy wszystkie zgłoszone zakłady zostały zaakceptowane.
  7. Aby zakład typu „Tak/nie” był ważny w odniesieniu do któregokolwiek wymienionego z nazwy lub nazwiska uczestnika konkursu, taki uczestnik musi zgłosić się do konkursu i wziąć w nim udział.
  8. Staramy się przestrzegać typowych konwencji wskazywania drużyn gospodarzy i gości, wskazując drużynę gospodarzy i gości poprzez rozmieszczenie w pionie w desktopowej wersji witryny. Oznacza to, że w przypadku amerykańskich dyscyplin sportu nazwę drużyny gospodarzy umieszczamy na dole. W przypadku dyscyplin sportu spoza Stanów Zjednoczonych nazwę drużyny gospodarzy umieszczamy u góry. W przypadku neutralnego miejsca rozgrywki staramy się dołączyć literę „N” do nazw drużyn, aby o tym poinformować. W azjatyckiej i mobilnej wersji strony nie rozróżniamy pomiędzy sportami europejskimi i amerykańskimi. W azjatyckiej i mobilnej wersji strony drużyna gospodarzy zawsze wymieniona jest jako pierwsza. Nie gwarantujemy jednak precyzji takich informacji, a wszystkie zakłady pozostają ważne, dopóki nie nastąpi oficjalna zmiana miejsca rozgrywki po ich obstawieniu.
  9. Gra/mecz są ważne niezależnie od związanego z matchupem nagłówka ligi. Dotyczy to na przykład sytuacji, w której dwie drużyny z tej samej ligi grają w konkursie o puchar. Jeżeli matchup zostanie przez pomyłkę umieszczony w ofercie ligi, właściwa gra/mecz pozostaną ważne, o ile taki matchup będzie prawidłowy. Innymi słowy, matchup pozostanie ważny, dopóki dwie drużyny będą prawidłowe, i niezależnie od nagłówka ligi, pod którym zostanie umieszczony w naszej Witrynie Internetowej.
  10. Jeśli dane zdarzenie nie odbędzie się w dniu zapowiedzianym wcześniej przez organ zarządzający, wszystkie zakłady na to zdarzenie zostaną uznane za nieważne. Jeśli data podana przez nas okaże się nieprawidłowa, ważność zakładów zależeć będzie od rzeczywistej daty ogłoszonej przez organ zarządzający.
  11. Pinnacle zastrzega sobie prawo do usuwania zdarzeń, rynków i wszelkich innych produktów z witryny internetowej.
  12. Pinnacle zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu do kasyna dowolnemu graczowi bez wcześniejszego powiadomienia.
  13. W przypadku wszelkich zakładów długoterminowych (na przykład dotyczących liczby wygranych w sezonie, zwycięzcy Super Bowl itp.) zwycięzca ogłoszony przez organ zarządzający zostanie również ogłoszony zwycięzcą dla celów zakładów, z wyjątkiem sytuacji, gdy nie zostanie rozegrana minimalna liczba gier wymagana, aby zakład długoterminowy był ważny.
  14. W przypadku wystąpienia rozbieżności między angielską wersją językową nazw drużyn lub opisów zakładów a wersją w jakimkolwiek innym języku, angielska wersja językowa będzie uważana za prawidłową. Rozliczanie zakładów oraz rozpatrywanie reklamacji będzie realizowane zgodnie angielską wersją nazw drużyn i opisów zakładów.

13. Komunikaty i powiadomienia

  1. Wszelkie komunikaty i powiadomienia, które mają być przekazywane nam przez Użytkownika na mocy niniejszego Regulaminu, należy przesyłać na adres [email protected].
  2. Wszelkie komunikaty i powiadomienia, które zgodnie z niniejszym Regulaminem mają być przekazywane Użytkownikowi przez nas, będą publikowane w Witrynie Internetowej i/lub wysyłane na Zarejestrowany Adres E-mail przechowywany przez nas w naszym systemie dla właściwego Klienta, o ile niniejszy Regulamin nie będzie stanowić inaczej. Metodę takiej komunikacji wybierzemy według własnego uznania.
  3. Wszelkie komunikaty i powiadomienia, które mają być przekazywane zgodnie z niniejszym Regulaminem przez Użytkownika lub przez nas, będą mieć formę pisemną i będą formułowane w języku angielskim, a ponadto muszą być wysyłane z Zarejestrowanego Adresu E-mail zapisanego na koncie Użytkownika bądź przesyłane na taki adres.

14. Kwestie poza naszą kontrolą

  1. Nie ponosimy odpowiedzialności za niewykonanie Usługi lub opóźnienie jej świadczenia ze względu na działanie siły wyższej, która mogła być uważana za pozostającą poza naszą kontrolą pomimo podjęcia przez nas rozsądnych środków zapobiegawczych, takiej jak: katastrofa naturalna, spór branżowy lub pracowniczy, brak zasilania, działanie, zaniechanie lub pominięcie władz, brak przepustowości lub awaria usług telekomunikacyjnych lub inne opóźnienia lub awarie spowodowane przez osoby trzecie, a ponadto nie ponosimy odpowiedzialności za wszelkie wynikłe z nich straty lub szkody, które może ponieść Użytkownik. W takim przypadku zastrzegamy sobie prawo do anulowania lub zawieszenia Usługi bez odpowiedzialności.

15. Odpowiedzialność

  1. W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO WYKLUCZAMY ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZĄ WOBEC UŻYTKOWNIKA Z TYTUŁU WSZELKICH W MOŻLIWYM DO PRZYJĘCIA STOPNIU PRZEWIDYWALNYCH STRAT LUB SZKÓD (BEZPOŚREDNICH LUB POŚREDNICH), KTÓRE MOŻE ON PONIEŚĆ W REZULTACIE NIEWYWIĄZANIA SIĘ PRZEZ NAS Z OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH Z NINIEJSZEGO REGULAMINU, CHYBA ŻE NARUSZYMY SWOJE OBOWIĄZKI USTAWOWE (W TYM SPOWODUJEMY ŚMIERĆ LUB USZCZERBEK NA ZDROWIU W REZULTACIE SWOJEGO NIEDBALSTWA), W KTÓRYM TO PRZYPADKU NIE BĘDZIEMY PONOSIĆ WOBEC UŻYTKOWNIKA ODPOWIEDZIALNOŚCI, JEŻELI:

   (i)BĘDZIE ON PONOSIĆ WINĘ ZA TAKIE NIEWYKONANIE;

   (ii)ZA TAKIE NIEWYKONANIE BĘDZIE PONOSIĆ WINĘ OSOBA TRZECIA NIEZWIĄZANA Z WYKONYWANIEM PRZEZ NAS NINIEJSZEGO REGULAMINU (NA PRZYKŁAD GDY WYSTĄPIĄ PROBLEMY Z FUNKCJONOWANIEM, PRZEPUSTOWOŚCIĄ LUB SPRAWNOŚCIĄ SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ LUB FUNKCJONOWANIEM SPRZĘTU UŻYTKOWNIKA); LUB

   (iii)TAKIE NIEWYKONANIE BĘDZIE REZULTATEM JAKICHKOLWIEK INNYCH ZDARZEŃ, KTÓRYCH NIE BYLIŚMY W STANIE PRZEWIDZIEĆ I KTÓRYM NIE BYLIŚMY W STANIE ZAPOBIEC ORAZ KTÓRYCH NIE BYLI W STANIE PRZEWIDZIEĆ NASI DOSTAWCY I KTÓRYM NIE BYLI W STANIE ZAPOBIEC NASI DOSTAWCY, NAWET MIMO DOŁOŻENIA NALEŻYTYCH STARAŃ. PONIEWAŻ TA USŁUGA JEST PRZEZNACZONA WYŁĄCZNIE DLA KONSUMENTÓW, NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK STRATY PRZEDSIĘBIORSTW.

  2. W PRZYPADKU GDY NA MOCY NINIEJSZEGO REGULAMINU ZOSTANIEMY UZNANI ZA ODPOWIEDZIALNYCH ZA JAKIEKOLWIEK ZDARZENIA, KWOTA NASZEJ ŁĄCZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA NA MOCY NINIEJSZEGO REGULAMINU LUB W ZWIĄZKU Z NIM NIE PRZEKROCZY NIŻSZEJ Z NASTĘPUJĄCYCH KWOT:

   (A)WARTOŚCI ZAKŁADÓW I/LUB STAWEK, KTÓRE OBSTAWIŁ ON ZA POŚREDNICTWEM SWOJEGO KONTA W ODNIESIENIU DO WŁAŚCIWYCH ZAKŁADÓW/STAWEK LUB PRODUKTÓW, KTÓRE STAŁY SIĘ PODSTAWĄ POWSTANIA ODPOWIEDZIALNOŚCI WE WŁAŚCIWYM ZAKRESIE LUB

   (B)KWOTY 500 EUR.

  3. ZDECYDOWANIE ZALECAMY, ABY UŻYTKOWNIK:

   (i)DOŁOŻYŁ STARAŃ W CELU ZWERYFIKOWANIA ADEKWATNOŚCI I ZGODNOŚCI USŁUGI Z POSIADANYM SPRZĘTEM KOMPUTEROWYM PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z NIEJ; A PONADTO

   (ii)W ROZSĄDNYM ZAKRESIE PODJĄŁ ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, ABY CHRONIĆ SIĘ PRZED SZKODLIWYMI PROGRAMAMI LUB URZĄDZENIAMI, W TYM POPRZEZ INSTALACJĘ OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO.

16. Uprawianie hazardu przez osoby niepełnoletnie

  1. Jeżeli będziemy podejrzewać lub otrzymamy powiadomienie, że Użytkownik nie ukończył 18. roku życia (lub nie osiągnął wieku pełnoletności określonego w prawie jurysdykcji, której podlega) obecnie lub w momencie obstawiania zakładów za pośrednictwem Usługi, Konto Użytkownika zostanie zawieszone w celu uniemożliwienia mu obstawiania dalszych zakładów lub dokonywania wypłat ze swojego Konta. Następnie przeprowadzimy dochodzenie dotyczące takiej kwestii, w tym tego, czy Użytkownik obstawiał zakłady jako przedstawiciel osoby w wieku poniżej 18 lat (lub wieku pełnoletności określonego w prawie jurysdykcji, której podlega) lub w inny sposób występując w imieniu takiej osoby. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik:

   (a)dotychczas

   (b)nie ukończył 18. roku życia lub nie osiągnął pełnoletności; nie ukończył 18. roku życia lub nie osiągnął pełnoletności w momencie obstawiania zakładu; lub

   (c)obstawiał zakład w charakterze przedstawiciela lub na polecenie osoby, która nie ukończyła 18. roku życia lub nie osiągnęła pełnoletności:

   i.wszelkie wygrane dotychczas zapisane na Koncie Użytkownika lub przeznaczone do zapisania na jego Koncie zostaną zatrzymane;

   ii.wszelkie wygrane uzyskane w rezultacie obstawiania zakładów za pośrednictwem Usługi przez osoby niepełnoletnie muszą zostać zwrócone nam na żądanie (w przypadku gdy Użytkownik nie zastosuje się do niniejszego postanowienia, będziemy dochodzić od niego zwrotu wszelkich kosztów związanych z odzyskaniem takich kwot); i/lub

   iii.wszelkie środki pieniężne zdeponowane na Koncie pinnacle.com Użytkownika i niebędące wygranymi zostaną mu zwrócone.

  2. Warunek ten obowiązuje również wówczas, gdy Użytkownik ukończył 18. rok życia, ale obstawia zakłady w jurysdykcji, której prawo określa wyższy minimalny wiek osób obstawiających zakłady, a Użytkownik nie osiągnął takiego wieku.
  3. Na wypadek gdybyśmy podejrzewali, że Użytkownik narusza postanowienia niniejszego punktu 15 lub podejmuje próbę polegania na nich w celu oszustwa, zastrzegamy sobie prawo do podjęcia niezbędnych czynności w celu zbadania sprawy, w tym poinformowania właściwych organów ścigania.

17. Oszustwo

  1. Będziemy dochodzić sankcji karnoprawnych i umownych wobec wszelkich Klientów dopuszczających się oszustw, nieuczciwości lub przestępstw. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek tego rodzaju podejrzeń wstrzymamy płatność na rzecz właściwych Klientów. Klient zabezpieczy nas przed kosztami, obciążeniami i stratami poniesionymi powstałymi bezpośrednio lub pośrednio w wyniku jego oszustwa, nieuczciwości lub przestępstwa (w tym wszelkimi stratami bezpośrednimi, pośrednimi lub następczymi, utratą zysku, utratą transakcji oraz utratą reputacji), a także zapłaci nam na żądanie kwotę stanowiącą ich równowartość.

18. Własność intelektualna

  1. Prowadzimy działalność jako Pinnacle, a nazwa i logo PINNACLE są zarejestrowanymi znakami handlowymi. Wszelkie przypadki nieautoryzowanego wykorzystywania naszego znaku handlowego i logo mogą skutkować podjęciem kroków prawnych. Adres URL www.pinnacle.com jest naszą własnością, a jego nieautoryzowane wykorzystywanie w innych witrynach internetowych lub platformach cyfrowych bez naszej uprzedniej zgody jest zabronione.
  2. W stosunkach między nami i Użytkownikiem jesteśmy jedynymi właścicielami praw do Usługi, naszej technologii, oprogramowania i systemów biznesowych („Systemy”), a także naszych kursów.

   i.Użytkownika obowiązuje zakaz wykorzystywania swojego osobistego profilu w celu osiągania zysków handlowych (na przykład poprzez sprzedawanie aktualizacji statusów reklamodawcy); a ponadto

   ii.zastrzegamy sobie prawo do usunięcia lub zakwestionowania „nicku” Konta Użytkownika, jeżeli uznamy to za właściwe.

  3. Użytkownika obowiązuje zakaz wykorzystywania naszego adresu URL, znaków towarowych, nazw handlowych, handlowej identyfikacji wizualnej, logo („Znaki”) oraz naszych kursów w związku z jakimikolwiek nieoferowanymi przez nas produktami lub usługami w sposób, który mógłby wzbudzić wśród Klientów lub pozostałych odbiorców wątpliwości, a także w sposób umniejszający naszą reputację.
  4. Z wyjątkiem przypadków wprost wymienionych w niniejszym Regulaminie, wraz z naszymi licencjodawcami nie udzielamy Użytkownikowi jakichkolwiek wyraźnych lub dorozumianych praw, licencji lub tytułów do Systemów lub Znaków ani udziałów w nich, a wszelkie takie prawa, licencje, tytuły i udziały zostają zachowane przez nas i naszych licencjodawców. Użytkownik zgadza się powstrzymać od wykorzystywania urządzeń automatycznych i manualnych w celu monitorowania lub kopiowania stron internetowych lub treści dostępnych w ramach Usługi. Wszelkie przypadki nieautoryzowanego wykorzystywania lub reprodukcji mogą skutkować podjęciem przeciwko Użytkownikowi kroków prawnych.

19. Licencja Użytkownika

  1. Z zastrzeżeniem niniejszego Regulaminu i pod warunkiem przestrzegania go przez Użytkownika udzielamy Użytkownikowi niewyłącznej, ograniczonej, nieprzenośnej licencji bez prawa sublicencjonowania na dostęp do Usługi i użytkowanie jej wyłącznie dla celów osobistych i niekomercyjnych. Licencja, której udzielamy Użytkownikowi, wygasa w momencie zakończenia obowiązywania naszego opartego na niniejszym Regulaminie porozumienia z nim.
  2. Z wyjątkiem treści własnych Użytkownika, Użytkownika obowiązuje zakaz modyfikowania, publikowania, przesyłania, przekazywania, sprzedawania, reprodukowania, wysyłania drogą elektroniczną, rozpowszechniania, wykonywania i prezentowania Usługi i wszelkich dostępnych w jej ramach treści oraz wchodzącego w jej skład oprogramowania, a także tworzenia na ich podstawie dzieł pochodnych i eksploatowania ich w jakikolwiek inny sposób, z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w niniejszym Regulaminie lub w inny sposób w Witrynie Internetowej. Żadne informacje ani treści dostępne w ramach Usługi lub udostępniane Użytkownikowi w związku z Usługą nie mogą być modyfikowane lub łączone z innymi danymi lub publikowane w jakiejkolwiek formie, w tym na przykład poprzez pobieranie zawartości ekranów lub baz danych, a także poprzez wszelkie inne czynności mające na celu gromadzenie, przechowywanie lub reorganizowanie takich informacji lub treści lub manipulowanie nimi.
  3. Wszelkie przypadki nieprzestrzegania przez Użytkownika niniejszej klauzuli mogą również stanowić naruszenie praw własności intelektualnej należących do nas lub osób trzecich, a także innych praw majątkowych, co może narażać Użytkownika na odpowiedzialność cywilną lub karną.

20. Postępowanie i bezpieczeństwo Użytkownika

  1. Chcielibyśmy zapewnić Użytkownikowi przyjemne korzystanie z Usługi. Jednakże ze względu na ochronę Użytkownika oraz wszystkich Klientów publikowanie w ramach Usługi wszelkich treści, które mogą być pod jakimkolwiek względem bezprawne, niewłaściwe lub niepożądane, a także podejmowanie w związku z nimi lub z Usługą działań, które mogą być pod jakimkolwiek względem bezprawne, niewłaściwe lub niepożądane, jest bezwzględnie zabronione i stanowi Postępowanie Zabronione. Na wypadek dopuszczenia się przez Użytkownika Postępowania Zabronionego lub stwierdzenia przez nas według własnego uznania, że dopuszcza się on Postępowania Zabronionego, zastrzegamy sobie możliwość natychmiastowej likwidacji Konta pinnacle.com Użytkownika oraz odmowy dalszego dostępu do Usługi i użytkowania jej, bez wcześniejszego powiadomienia.
  2. Dopuszczanie się przez Użytkownika Postępowania Zabronionego może skutkować podjęciem przeciwko niemu środków prawnych przez innego Klienta, inną osobę trzecią, organy ścigania lub przez nas.
  3. Postępowanie Zabronione obejmuje między innymi uzyskiwanie dostępu do Usługi lub użytkowanie Usługi w celu:
   1. promowania lub udostępniania informacji znanych Użytkownikowi jako nieprawdziwe, mylące lub bezprawne;
   2. dopuszczania się czynności bezprawnych, takich jak między innymi wszelkie czynności mające na celu organizowanie lub promowanie działalności przestępczej lub grup przestępczych lub przekazywanie instrukcji dotyczących wytwarzania lub zakupu broni lub też naruszające prawa do prywatności lub inne prawa innych Klientów lub jakichkolwiek osób trzecich lub przyczyniające się do tworzenia lub rozprzestrzeniania wirusów komputerowych;
   3. wyrządzania jakiejkolwiek szkody niepełnoletnim;
   4. przesyłania lub udostępniania jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym lub szkodliwym, treści stanowiących groźby, obelżywych, wprowadzających błąd, zniesławiających, wulgarnych, obscenicznych, erotycznych, nacechowanych przemocą lub nienawiścią lub niemożliwych do przyjęcia ze względu na propagowanie nienawiści rasowej lub etnicznej lub z innych względów; przesyłania lub udostępniania jakichkolwiek treści, do których udostępniania użytkownik nie ma uprawnień ustawowych, umownych lub powierniczych, w tym między innymi wszelkich treści naruszających prawa autorskie, znaki handlowe lub inne prawa własności intelektualnej lub prawa majątkowe osób trzecich;
   5. przesyłania lub udostępniania wszelkich treści lub materiałów zawierających wirusy komputerowe lub inny kod komputerowy lub programowy (w tym HTML) mających służyć do przerywania, niszczenia lub modyfikowania funkcjonalności Usługi i jej wyglądu lub jakiejkolwiek innej witryny internetowej, oprogramowania lub sprzętu komputerowego;
   6. zakłócania Usługi lub poddawania jej zabiegom inżynierii wstecznej, w tym między innymi przechwytywania, emulacji lub przekierowywania wykorzystywanych przez nas protokołów, tworzenia lub wykorzystywania „cheatów”, „modów” lub „hacków” lub jakiegokolwiek innego oprogramowania służącego do modyfikowania Usługi lub stosowania jakiegokolwiek oprogramowania wykorzystującego lub gromadzącego informacje z Usługi lub za jej pośrednictwem;
   7. pobierania z Usługi jakichkolwiek informacji za pomocą jakichkolwiek robotów, pająków lub innych zautomatyzowanych mechanizmów oraz indeksowania ich;
   8. uczestnictwa w działaniach, które wyłącznie według własnego uznania uznamy za mogące prowadzić do oszukania innego Klienta;
   9. przesyłania lub udostępniania jakichkolwiek niezamówionych lub nieautoryzowanych reklam lub przesyłek masowych, takich jak między innymi „junk mail”, wiadomości komunikatorów, „spim”, „spam”, łańcuszki, piramidy lub inne formy pozyskiwania klientów;
   10. tworzenia Kont pinnacle.com w sposób automatyczny, pod fałszywymi pozorami lub w celu dokonania oszustwa;
   11. podszywania się pod innego Klienta lub jakąkolwiek inną osobę trzecią, lub
   12. podejmowania jakichkolwiek innych działań lub wytwarzania jakichkolwiek innych rzeczy, które uznamy sprzeczne z naszymi zasadami prowadzenia działalności.
  4. Powyższy wykaz Postępowania Zabronionego nie jest wyłączny i może być przez nas modyfikowany w dowolnym momencie. Jeżeli Użytkownik dowie się o niewłaściwym użytkowaniu Usługi przez innego Klienta lub jakąkolwiek inną osobę, powinien skontaktować się z nami za pośrednictwem sekcji „Kontakt” Witryny Internetowej. Zastrzegamy sobie prawo do prowadzenia dochodzeń i podejmowania wszelkich takich działań, jakie według własnego uznania uznamy za stosowne lub konieczne w kontekście występujących okoliczności, w tym między innymi do usuwania publikacji Klienta z Usługi i usuwania jego Konta, a także do podejmowania wszelkich działań przeciwko Klientowi lub osobie trzeciej, którzy bezpośrednio lub pośrednio świadomie zezwolą jakimkolwiek osobom trzecim na bezpośrednie lub pośrednie dopuszczanie się Postępowania Zabronionego, nawet bez przekazywania takiemu Klientowi lub takiej osobie trzeciej wcześniejszego powiadomienia.

21. Łącza do innych witryn internetowych

  1. Usługa może zawierać łącza do witryn internetowych osób trzecich, które nie są utrzymywane przez nas ani powiązane z nami i nad którymi nie mamy żadnej kontroli. Łącza do takich witryn internetowych zamieszczane są wyłącznie dla wygody Klientów i nie są przez nas w żaden sposób badane, monitorowane lub sprawdzane pod kątem precyzyjności lub kompletności. Łącza do takich witryn internetowych nie oznaczają naszego poparcia dla witryn docelowych, ich treści lub właścicieli, ani naszej przynależności do takich witryn lub ich właścicieli. Nie mamy kontroli nad ich dostępnością, precyzją, kompletnością i użytecznością ani nie ponosimy odpowiedzialności za takie aspekty. W rezultacie zalecamy, aby w trakcie uzyskiwania dostępu do takich witryn internetowych Użytkownik podejmował zwykłe środki ostrożności podejmowane w trakcie odwiedzania nowej witryny internetowej, w tym zapoznawał się z ich zasadami ochrony prywatności oraz regulaminem.

22. Skargi

  1. Pytania dotyczące niniejszego Regulaminu należy kierować do naszego Działu Obsługi Klienta, pisząc na adres [email protected].
  2. NIEZALEŻNIE OD POWYŻSZEGO NASZE ODPOWIEDZI NA JAKIEKOLWIEK OTRZYMANE SKARGI LUB PODJĘTE W ZWIĄZKU Z NIMI DZIAŁANIA NIE BĘDĄ WIĄZAĆ SIĘ Z PONOSZENIEM PRZEZ NAS JAKIEJKOLWIEK ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA LUB OSÓB TRZECICH.
  3. Wszelcy Klienci Usługi mający wątpliwości lub pytania dotyczące niniejszego Regulaminu w zakresie rozliczeń któregokolwiek z rynków pinnaclesports.com powinni kontaktować się z naszym Działem Obsługi Klienta pod adresem [email protected], pisząc z Zarejestrowanego Adresu .
  4. Klienci, którzy nie będą zadowoleni ze sposobu rozliczenia zakładu, powinni kierować skargi do naszego Działu Obsługi Klienta pod adresem [email protected] W rozsądnym zakresie dołożymy starań, aby udzielać odpowiedzi na takie zapytania w ciągu kilku dni (jednak nie później niż w ciągu 28 dni od ich otrzymania).
  5. Zażalenia muszą być zgłaszane w ciągu trzech (3) dni od daty rozstrzygnięcia właściwego zakładu. Po upływie tego okresu roszczenia nie będą uznawane. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie transakcje na swoim Koncie. Skargi i zażalenia muszą być zgłaszane z Zarejestrowanego Adresu E-mail Klienta na adres [email protected].
  6. W przypadku wyniknięcia sporu między Użytkownikiem i nami nasz Dział Obsługi Klienta podejmie próbę uzgodnienia rozwiązania. Jeżeli nasz Dział Obsługi Klienta nie będzie w stanie uzgodnić z Użytkownikiem rozwiązania, sprawa zostanie przedstawiona naszemu kierownictwu zgodnie z naszą procedurą rozpatrywania skarg (dostępna na życzenie).
  7. Jeżeli wszelkie próby satysfakcjonującego rozwiązania sporu bezpośrednio z Pinnacle zakończą się niepowodzeniem, Klient jest uprawniony do złożenia zażalenia do Antillephone N.V. za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres [email protected].

23. Rejestracja i bezpieczeństwo Konta

  1. Klienci Usługi muszą podawać prawdziwe imiona, nazwiska i informacje. W tym celu wszyscy Klienci muszą zobowiązać się do przestrzegania następujących zasad na etapie rejestracji i utrzymywania Konta:
   1. Użytkownika obowiązuje zakaz przekazywania w Usłudze fałszywych danych osobowych lub tworzenia Kont dla jakichkolwiek innych osób;
   2. Użytkownika obowiązuje zakaz wykorzystywania swojego osobistego profilu w celu osiągania zysków handlowych (na przykład poprzez sprzedawanie aktualizacji statusów reklamodawcy); a ponadto
   3. zastrzegamy sobie prawo do usunięcia lub zakwestionowania „nicku” Konta Użytkownika, jeżeli uznamy to za właściwe.

24. Przeniesienie praw

  1. Ani niniejszy Regulamin, ani wynikające z niego prawa i obowiązki nie mogą być cedowane przez Użytkownika bez naszej uprzedniej zgody, która to zgoda nie będzie bezzasadnie wstrzymywana. Jesteśmy uprawnieni do scedowania w drodze zamieszczenia w Usłudze stosownego pisemnego powiadomienia wszystkich lub niektórych naszych praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu na rzecz osób trzecich i bez zgody Użytkownika, pod warunkiem że takie osoby trzecie będą w stanie świadczyć usługę o jakości zasadniczo podobnej do jakości Usługi.

25. Rozłączność

  1. W przypadku gdy którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane przez jakikolwiek kompetentny organ za niewykonalne lub nieważne, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie właściwa część takiego postanowienia zostanie zmodyfikowana tak, by mogło być ono egzekwowane zgodnie z intencją pierwotnego brzmienia. Pozostałe postanowienia niniejszego Regulaminu pozostaną ważne i skuteczne.

26. Naruszenie niniejszego Regulaminu

  1. Bez uszczerbku dla wszelkich pozostałych środków prawnych jesteśmy uprawnieni do zawieszenia lub usunięcia Konta Użytkownika i odmowy dalszego świadczenia Usługi na rzecz Użytkownika, w obydwu przypadkach bez wcześniejszego powiadomienia, jeżeli opierając się na zasadnych przesłankach uznamy, że dopuszcza się on naruszenia któregokolwiek z istotnych postanowień niniejszego Regulaminu. Powiadomienie o takiej decyzji zostanie jednak przekazane Użytkownikowi bez zbędnej zwłoki.

27. Prawo właściwe i jurysdykcja

  1. Świadczenie Usług podlega prawu Curacao.

28. Postanowienia ogólne

  1. Okres obowiązywania porozumienia.
   1. Niniejszy Regulamin obowiązuje w pełnym zakresie zawsze, gdy Użytkownik uzyskuje dostęp do Usługi lub użytkuje ją lub jest Klientem pinnacle.com. Niniejszy Regulamin obowiązuje niezależnie od usunięcia Konta pinnacle.com Użytkownika z jakiegokolwiek powodu.
   2. Rodzaj gramatyczny. Słowa w liczbie pojedynczej obejmują liczbę mnogą i vice versa, słowa w rodzaju męskim obejmują rodzaj żeński i nijaki i vice versa, a słowa oznaczające osoby obejmują osoby fizyczne, spółki cywilne, stowarzyszenia, powiernictwa, organizacje nieposiadające osobowości prawnej i osoby prawne.
  2. Zrzeczenie się roszczeń.
   1. Żadne zrzeczenie się przez nas roszczeń związanych z naruszeniem lub zagrożeniem naruszeniem przez Użytkownika któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu nie będzie skuteczne ani wiążące, jeżeli nie zostanie sporządzone w formie pisemnej i należycie podpisane przez nas, a także, wobec braku innych postanowień w takim pisemnym zrzeczeniu się, będzie ograniczone wyłącznie do konkretnego naruszenia. Nieegzekwowanie przez nas w którymkolwiek momencie któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu nie będzie interpretowane jako zrzeczenie się roszczeń z tytułu takiego postanowienia lub naszego prawa do egzekwowania takiego postanowienia w jakimkolwiek innym momencie.
  3. Nagłówki.
   1. Podział niniejszego Regulaminu na akapity i podakapity oraz umieszczenie w nim nagłówków dokonywane są wyłącznie ze względu na wygodę i dla celów orientacyjnych oraz nie wpływają na interpretację porozumienia będącego przedmiotem niniejszego Regulaminu ani nie będą wykorzystywane w tym celu.
   2. Określenia „niniejszy Regulamin”, „na mocy niniejszego Regulaminu” i podobne dotyczą niniejszego Regulaminu, a nie któregokolwiek z akapitów lub podakapitów lub jakiejkolwiek części niniejszego Regulaminu i obejmują uzupełniające go porozumienie. W braku sprzecznego przedmiotu lub kontekstu znajdujące się w niniejszym Regulaminie odniesienia do akapitów i podakapitów dotyczą akapitów i podakapitów niniejszego Regulaminu.
  4. Potwierdzenie.
   1. Uzyskiwanie przez Użytkownika dostępu do Usługi lub wykorzystywanie przez Użytkownika Usługi w przyszłości będzie oznaczać potwierdzenie przez Użytkownika faktu zapoznania się z każdym z akapitów niniejszego Regulaminu, zrozumienia go i wyrażenia na niego zgody. W rezultacie Użytkownik niniejszym nieodwołalnie zrzeka się prawa do wszczynania sporów lub postępowań lub zgłaszania roszczeń lub żądań na warunkach sprzecznych z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
  5. Język.
   1. Niniejszy Regulamin może być publikowany w wielu językach, odzwierciedlających te same zasady, w celach informacyjnych i jako pomoc dla graczy.
   2. W przypadku wystąpienia rozbieżności między angielską wersją językową niniejszego regulaminu a wersją w jakimkolwiek innym języku, angielska wersja językowa będzie uważana za prawidłową.
  6. Całość porozumienia.
   1. Niniejszy Regulamin stanowi całość porozumienia między Użytkownikiem i nami w odniesieniu do dostępu Użytkownika do Usługi i zastępuje wszelkie wcześniejsze porozumienia i komunikację, zarówno ustne, jak i pisemne, w odniesieniu do przedmiotu niniejszego Regulaminu.

29. Regulamin bukmacherski

  1. Operatorem produktu w postaci zakładów sportowych jest Ragnarok Corporation N.V., spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w Curaçao pod numerem 79358, z siedzibą pod adresem Pletterijweg 43, Willemstad, Curaçao. Firma Pinnacle posiada licencję na oferowanie usług kasynowych i bukmacherskich numer 8048/JAZ2013-013.
  2. Wszelkie spory dotyczące produktów z zakresu zakładów sportowych należy kierować na adres: [email protected].
  3. Aby uzyskać kompletny tekst regulaminu bukmacherskiego, należy kliknąć tutaj.

30. Regulamin kasyna

  1. Kasynowe gry losowe są dostarczane przez firmy 1X2gaming, Betsoft, Booming Games, Booongo, Endorphina, Evoplay, Genii, Habanero, iSoftBet, Leander, Magnet Gaming, Matchbook, Microgaming Quickfire, Netent, Playson, Pragmatic Play, Realistic, Redrake, Red Tiger Gaming, Spinomenal, Tom Horn i Yggdrasil.
  2. Wszystkie stawki w kasynowych grach losowych są składane odpowiednio na serwerach 1X2gaming, Betsoft, Booming Games, Booongo, Endorphina, Genii, Habanero, iSoftBet, Leander, Magnet Gaming, Matchbook, Microgaming Quickfire, Netent, Playson, Pragmatic Play, Realistic, Redrake, Red Tiger Gaming, Spinomenal, Tom Horn i Yggdrasil.
  3. Kasynowe gry na żywo są dostarczane przez BetGames TV, Ezugi, Evolution Gaming, Extreme Live Gaming i Netent. Wszystkie stawki w kasynowych grach na żywo są składane odpowiednio na serwerach BetGames TV, Ezugi, Evolution Gaming, Extreme Live Gaming i Netent.
  4. Sporty wirtualne są obsługiwane przez firmę Kiron.
  5. Wszystkie stawki w zakładach na sporty wirtualne są składane na serwerach Kiron.
  6. Kasynowe gry losowe, kasynowe gry na żywo oraz sporty wirtualne są oferowane zgodnie z regulaminami firm zarządzających. Dostęp do tych gier i zakładów można uzyskać ze strony kasyna. W przypadku różnic w regulaminach dostawców względem regulaminu ogólnego pierwszeństwo ma regulamin odpowiedniego dostawcy.
  7. Dostęp do kasynowych gier losowych, kasynowych gier na żywo oraz sportów wirtualnych może być ograniczony w niektórych krajach zależnie od decyzji dostawcy.
  8. Firma Pinnacle ma upoważnienie od dostawców na reprezentowanie, promowanie i udostępnianie usług związanych z kasynowymi grami losowymi, kasynowymi grami na żywo oraz sportami wirtualnymi. Kasynowe gry losowe, kasynowe gry na żywo oraz sporty wirtualne są obsługiwane przez Ragnarok Corporation N.V., spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną w Curaçao pod numerem 79358, z siedzibą pod adresem Pletterijweg 43, Willemstad, Curaçao. Pinnacle posiada w Curacao Licencję nr 8048/JAZ2013-013 na oferowanie produktów z zakresu kasynowych gier losowych, kasynowych gier na żywo oraz sportów wirtualnych.
  9. Wszelkie spory dotyczące produktów z zakresu działalności kasynowej należy kierować na adres: [email protected].