Regulamin

DataOpisWersja
24 czerwca 2021 Regulamin zastępujący wersję 2.8 2.9

WPROWADZENIE

Niniejszy regulamin oraz inne dokumenty, o których mowa poniżej i do których łącza znajdują się poniżej („Regulamin”), określają podstawy zapewniania witryny internetowej funkcjonującej pod adresem URL www.pinnacle.com („Witryna Internetowa”) wraz z usługami powiązanymi lub połączonymi z nią (zwanych dalej łącznie „Usługą”).

Prosimy o bardzo staranne zapoznanie się z Regulaminem, ponieważ stanowi on prawnie wiążące porozumienie między użytkownikiem — naszym klientem — („Klient” bądź „Użytkownik”) a nami.

Korzystanie, odwiedzanie i/lub zakładanie konta („Konto”) oraz korzystanie z Usługi oznacza zgodę na przestrzeganie (i) niniejszego Regulaminu; (ii) naszej Polityki Prywatności ; (iii) naszych Zasad korzystania z plików cookie; (iv) naszych zasad Odpowiedzialny hazard i innych zobowiązań wynikających z przepisów; oraz (v) zasad dotyczących naszych produktów bukmacherskich lub gamingowych zgodnie z poniższymi informacjami. Użytkownicy muszą zapoznać się z Regulaminem i zaakceptować go wraz ze wszystkimi dodatkami, które mogą być okresowo publikowane.

W razie jakichkolwiek niejasności prosimy o kontakt z nami przy użyciu podanych poniżej danych kontaktowych:

Spółka prowadzi działalność jako „Pinnacle”.

Impyrial Holdings Ltd, 8A Pitmans Alley Main Street, Gibraltar GX11 1AA.
Pinnacle.com działa zgodnie z licencją na oferowanie usług bukmacherskich i kasynowych numer 8048/JAZ2013-013, wydaną zgodnie z prawem Curacao dla Ragnarok Corporation N.V., Pletterijweg 43, Willemstad, Curaçao. Pinnacle komunikuje się z Klientami wyłącznie za pośrednictwem wiadomości e-mail wysyłanych na zarejestrowany adres e-mail („Zarejestrowany adres e-mail”) podany w momencie zakładania konta Pinnacle. Komunikacja z Pinnacle będzie odbywać się wyłącznie za pośrednictwem następującego adresu poczty e-mail: [email protected]

WARUNKI OGÓLNE

Zastrzegamy sobie prawo do zmian w Regulaminie w dowolnym czasie. W przypadku wprowadzenia jakiekolwiek istotnych zmian w niniejszym Regulaminie, użytkownicy zostaną powiadomieni o tych zmianach w wyprzedzeniem w celu wyrażenia zgody na te zmiany. W przypadku braku akceptacji zmian w Regulaminie, należy przestać korzystać z Usługi do czasu, gdy korzystanie z Usługi przestanie być możliwe. Natomiast w każdym czasie możliwe jest wypłacenie środków oraz zamknięcie konta. Wszelkie zakłady nierozliczone przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą podlegać Regulaminowi w wersji sprzed wejścia w życie takich zmian.

W razie jakichkolwiek wątpliwości co do tego, jak należy obstawiać zakłady lub w inny sposób korzystać z Usługi, należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem lub skontaktować się z naszym działem obsługi klienta pod adresem [email protected].

1. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

  1. Użytkownik zgadza się / potwierdza, że zawsze w trakcie korzystania z Usługi:
   1. ma ukończone 18 lat (lub jest pełnoletni w rozumieniu prawa obowiązującego w danej jurysdykcji) i może zawrzeć wiążącą umowę prawną. Firma nie składa żadnych oświadczeń dotyczących legalności usług hazardowych w Internecie w innych jurysdykcjach.
   2. przebywa w kraju, w którym obstawianie zakładów w ramach Usługi jest zgodne z prawem (w razie wątpliwości należy zasięgnąć porady lokalnego prawnika). odpowiada za dopilnowanie, aby korzystanie z usługi przebiegało zgodnie z prawem. Użytkownik nie może korzystać z Usługi w kraju, który może zabraniać oferowania mieszkańcom lub wszelkim przebywającym na jego tererenie osobom uprawiania hazardu przez Internet.
   3. nie jest mieszkańcem następujących krajów:
    • Stany Zjednoczone Ameryki i ich terytoria
    • Republika Francuska i jej terytoria
    • Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej
    • Holandia (w tym Curacao i inne kraje składowe oraz terytoria wchodzące w skład Królestwa Holandii)
    • Hiszpania
    • Niemcy
    • Singapur
    • Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna
    • Dania
    • Filipiny
    • Syria
    • Turcja
    • Polska
    • Irlandia
    • Czechy
    • Sudan
    • Australia i jej terytoria
    • Włochy
    • Iran
    • Słowenia
    • Szwecja
    • Portugalia
    • ani wszelkich innych krajów, które mogą zabraniać oferowania mieszkańcom lub wszelkim przebywającym ich terenie osobom uprawiania hazardu przez Internet.
   4. użytkownik jest upoważniony do wysyłania środków pieniężnych — na przykład jest uprawnionym użytkownikiem karty debetowej/kredytowej lub może posługiwać się inną metodą płatności.
   5. korzystając z Usługi i/lub obstawiając zakłady, Użytkownik w żaden sposób nie znajdzie się w sytuacji rzeczywistego lub potencjalnego konfliktu interesów.
   6. Użytkownik występuje wyłącznie we własnym imieniu jako osoba fizyczna, a nie w imieniu innej strony lub w celach komercyjnych.
   7. obstawiając zakłady, Użytkownik może stracić część lub całość przekazanych nam zgodnie z niniejszym Regulaminem środków pieniężnych i będzie ponosić pełną odpowiedzialność za taką stratę.
   8. Użytkownik może wykorzystywać Usługę wyłącznie w celu obstawiania zgodnych z prawem zakładów; ponadto Użytkownik nie może manipulować ani usiłować manipulować żadnymi rynkami lub elementami Usługi w złej wierze lub w sposób niekorzystnie wpływający na uczciwość Usługi lub nas samych.
   9. w przypadku obstawiania zakładów za pośrednictwem Usługi Użytkownik nie może wykorzystywać żadnych informacji uzyskanych z naruszeniem ustawodawstwa obowiązującego w kraju, w którym Użytkownik przebywa w momencie obstawiania zakładu.
   10. Użytkownik jest obowiązany dokonywać wszelkich płatności na naszą rzecz w dobrej wierze, zabronione są próby wycofania płatności i wszelkich działań skutkujących cofnięciem takich płatności przez osobę trzecią w celu uniknięcia prawnie przyjętego zobowiązania.
   11. w pozostałych sytuacjach Użytkownik jest zobowiązany postępować w dobrej wierze w odniesieniu do Usługi i wszystkich obstawianych za jej pośrednictwem zakładów.

2. REJESTRACJA

  1. Użytkownik zgadza się / potwierdza, że zawsze w trakcie korzystania z Usługi:
   1. w celu ochrony uczciwości Usługi, a także ze względu na wszelkie pozostałe przyczyny o charakterze operacyjnym zastrzegamy sobie prawo do odmowy akceptacji wniosku o rejestrację od dowolnego wnioskodawcy według własnego uznania i bez potrzeby podawania konkretnego powodu.
   2. przed rozpoczęciem korzystania z Usługi Użytkownik jest obowiązany osobiście wypełnić formularz rejestracyjny i zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz go zaakceptować. Rozpoczęcie obstawiania zakładów w ramach Usługi wymaga uzyskania przez Użytkownika statusu Klienta zweryfikowanego, co wiąże się z pozytywnym przejściem określonych kontroli. Może być wymagane przedstawienie przez Użytkownika ważnego dowodu tożsamości lub dowolnego innego dokumentu, jeżeli zostanie to uznane za konieczne. Dowodem tożsamości może być na przykład dokument ze zdjęciem (kopia paszportu, prawa jazdy lub dowodu osobistego). W celu potwierdzenia miejsca zamieszkania konieczne może być przesłanie przynajmniej ostatniego rachunku za media, na którym widnieje imię, nazwisko i adres klienta. Procedura ta jest wymogiem ustawowym i realizowana jest zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zakładów bukmacherskich oraz wymogami prawnymi w związku z przeciwdziałaniem praniu brudnych pieniędzy. Ponadto wymagane jest zasilenie przez Użytkownika swojego Konta pinnacle.com za pomocą jednej z metod płatności opisanych w sekcji „Płatność” naszej Witryny Internetowej.
   3. Użytkownik jest obowiązany przekazać kompletne i precyzyjne informacje o sobie, w tym prawidłowe imię, nazwisko, adres i adres e-mail, a także aktualizować takie informacje w przyszłości w celu utrzymania ich kompletności i dokładności. Użytkownik odpowiada za zapewnienie, aby dane kontaktowe na Koncie Użytkownika były zawsze aktualne. Nieaktualność takich danych może skutkować nieotrzymaniem przez Użytkownika istotnych powiadomień i informacji dotyczących konta, w tym powiadomień i informacji na temat wprowadzanych przez nas zmian niniejszego Regulaminu. W celu identyfikacji naszych Klientów i komunikowania się z nimi wykorzystujemy ich Zarejestrowany Adres E-mail. Klient opowiada za utrzymywanie aktywnego i unikatowego konta poczty elektronicznej, przekazanie nam prawidłowego adresu e-mail oraz informowanie Pinnacle o wszelkich zmianach swojego adresu e-mail. Każdy Klient ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymywanie bezpieczeństwa swojego Zarejestrowanego Adresu E-mail w celu zapobiegania wykorzystywaniu swojego Zarejestrowanego Adresu E-mail przez wszelkie osoby trzecie. Pinnacle nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty uważane za powstałe w rezultacie komunikacji między Pinnacle i Klientem prowadzonej z wykorzystaniem Zarejestrowanego Adresu E-mail. Konto Klienta, który nie będzie mieć adresu e-mail osiągalnego dla Pinnacle, zostanie zawieszone do momentu przekazania nam takiego adresu. Celowe podanie przez Użytkownika fałszywych lub nieprecyzyjnych danych osobowych będzie skutkować natychmiastowym zawieszeniem Konta Użytkownika po przekazaniu Użytkownikowi stosownego pisemnego powiadomienia. W niektórych okolicznościach możemy również podjąć przeciwko Użytkownikowi kroki prawne w związku z tego rodzaju działaniami, a także skontaktować się z właściwymi władzami, które również mogą podjąć działania przeciwko Użytkownikowi.
   4. Użytkownik jest uprawniony do zarejestrowania wyłącznie jednego Konta w Usłudze. W przypadku wykrycia posiadania przez Użytkownika więcej niż jednego Konta, Konta podlegają natychmiastowemu zamknięciu. Dotyczy to również posługiwania się przedstawicielami, członkami rodziny, podmiotami stowarzyszonymi, podmiotami zależnymi, stronami powiązanymi lub osobami powiązanymi oraz osobami trzecimi występującymi w imieniu Użytkownika.
   5. w celu potwierdzenia wiarygodności finansowej oraz tożsamości Użytkownika możemy korzystać z usług takich niezależnych dostawców informacji, jakich uznamy za niezbędnych.
   6. Użytkownik jest obowiązany zachować poufność hasła do Usługi. Zakładając, że żądane informacje o Koncie zostały prawidłowo przekazane, jesteśmy uprawnieni do przyjęcia, że wszelkie zakłady, wpłaty i wypłaty zostały zlecone przez Użytkownika. Zalecamy regularną zmianę hasła oraz powstrzymanie się od ujawniania go wszelkim osobom trzecim. Hasła muszą zawierać co najmniej jedną literę, jedną cyfrę i jeden znak specjalny, a także muszą mieć co najmniej osiem znaków. Za ochronę swojego konta oraz hasła do niego odpowiada Użytkownik — wszelkie naruszenia w tym zakresie są na wyłączne ryzyko i koszt Użytkownika. Jeżeli Użytkownik uważa, że bezpieczeństwo jego konta zostało w jakikolwiek sposób naruszone, powinien niezwłoczne nas poinformować, wysyłając wiadomość z Zarejestrowanego Adresu E-mail na adres [email protected]. Gdy dowiemy się o takim incydencie, natychmiast zawiesimy Konto Użytkownika.
   7. Użytkownik jest zobowiązany powiadomić nas, jeśli Zarejestrowany Adres E-mail został zhakowany. Zgodnie z niniejszym Regulaminem możemy zażądać dostarczenia dodatkowych informacji lub dokumentów w celu zweryfikowania tożsamości Użytkownika. Niezależnie od okoliczności Użytkownika obowiązuje zakaz przekazywania jakichkolwiek treści lub innych informacji o Usłudze innemu Klientowi lub innej osobie w drodze tworzenia zrzutów ekranu (lub stosowania innej podobnej metody), a także wyświetlania wszelkich takich informacji w ramce lub w jakikolwiek inny sposób różniący się od sposobu ich prezentacji po wpisaniu przez takiego Klienta adresu URL Usługi w pasku adresu przeglądarki internetowej.
   8. W trakcie rejestracji będzie wymagane dokonanie przez Użytkownika wyboru waluty, w której będzie prowadzone Konto. Będzie to waluta depozytów, wypłat i zakładów obstawianych oraz oferowanych w pakietach w ramach Usługi zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu. W ramach niektórych metod płatności nie jest możliwe przetwarzanie wszystkich walut. W takich przypadkach na stronie wyświetlana będzie waluta przetwarzania wraz z kalkulatorem konwersji.
   9. Nie jesteśmy zobowiązani do utworzenia Konta, a naszą stronę logowania należy traktować jako zaproszenie. Decyzję o otwarciu Konta podejmujemy wyłącznie wedle własnego uznania, a w przypadku odmowy otwarcia Konta Użytkownika nie będziemy zobowiązani do informowania Użytkownika o jej przyczynach. Możemy odmówić założenia Konta według własnego uznania. Możemy również zamknąć lub zawiesić dowolne Konto bez uprzedniego powiadomienia.
   10. Środki naszych klientów oddzielane są od środków firmowych/operacyjnych i zapewniamy, że firma posiada wystarczającą ich ilość, by w każdej chwili pokryć wszystkie zobowiązania wobec Klientów.

3. OGRANICZONY UŻYTEK

  1. Obowiązuje zakaz korzystania z Usługi:
   1. przez Użytkowników, którzy nie ukończyli 18 lat (lub nie są pełnoletni w rozumieniu prawa obowiązującego w danej jurysdykcji) lub nie posiadają zdolności prawnej do zawarcia z nami umowy prawnej;
   2. w celu gromadzenia „nicków”, adresów e-mail lub innych informacji innych Klientów za pomocą dowolnych środków (na przykład poprzez wysyłanie spamu, innego rodzaju niezamawianych e-maili, nieautoryzowanego umieszczania Usługi w ramkach lub umieszczania nieautoryzowanych łączy do Usługi);
   3. w celu zakłócania czynności innych Klientów lub działania Usługi w ogóle lub wywierania na nie niepożądanego wpływu;
   4. w celu promowania niezamówionych ogłoszeń komercyjnych i łączy partnerów, a także uprawiania jakichkolwiek innych form pozyskiwania klientów, które to formy mogą być usuwane z Usługi bez uprzedzenia;
   5. w jakikolwiek sposób, który na podstawie naszej uzasadnionej opinii moglibyśmy uznać za próbę: (i) oszukania Usługi lub Klienta korzystającego z Usługi lub (ii) wejścia w zmowę z jakimkolwiek innym Klientem korzystającym z Usługi w celu uzyskania nieuczciwej przewagi;
   6. w celu pobierania naszych kursów lub naruszania naszych Praw Własności Intelektualnej; lub
   7. w celu podejmowania jakichkolwiek niezgodnych z prawem czynności.
  2. Obowiązuje zakaz sprzedaży i przenoszenia Konta lub funduszy na rzecz osób trzecich, a także nabywania Kont graczy lub funduszy od osób trzecich.
  3. Obowiązuje zakaz wszelkiego transferowania środków między Kontami graczy.
  4. W przypadku wykorzystywania przez Użytkownika Usługi w sposób niezgodny z przeznaczeniem będziemy uprawnieni do natychmiastowego usunięcia Konta Użytkownika po pisemnym zawiadomieniu. W określonych okolicznościach możemy również podjąć przeciwko Użytkownikowi kroki prawne, jeżeli Użytkownik dopuści się takiego postępowania.
  5. Do brania udziału w grze Użytkownikowi nie wolno używać żadnego rodzaju robotów ani zaprogramowanych urządzeń, których zadaniem byłoby zakłócenie działania usługi lub dokonywanie oszustw.

4. POLITYKA PRYWATNOŚCI

  1. Wszelkie informacje przekazywane nam przez Użytkownika będą chronione i przetwarzane w sposób ściśle zgodny z niniejszym Regulaminem i naszyą Polityką prywatności.
  2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że zbieramy jego dane osobowe i używamy ich w celu umożliwienia dostępu do Witryny oraz korzystania z niej, a także w celu umożliwienia uczestnictwa w Grach.
  3. Dane osobowe wszystkich osób obstawiających zakłady w naszym Serwisie pozostaną poufne, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych przez prawo wobec takich podmiotów jak urzędy regulacyjne, policja (na przykład w przypadku śledztw dotyczących oszustw finansowych, prania brudnych pieniędzy lub kwestii uczciwości w sporcie) oraz podmioty finansowe, w tym banki i firmy obsługujące płatności, a także w zakresie przewidzianym dokumencie „Ochrona prywatności”.
  4. Po rejestracji dane Użytkownika są przechowywane w naszej bazie danych. Zaakceptowanie niniejszego Regulaminu przez Użytkownika oznacza wyrażenie przez niego zgody na przekazywanie jego danych osobowych do celów świadczenia Usługi będącej przedmiotem niniejszej umowy oraz w sposób bardziej szczegółowo opisany w naszych zasadach ochrony prywatności.

5. KONTO UŻYTKOWNIKA

  1. Akceptujemy konta w wielu walutach. Więcej informacji na ten temat znajduje się tutaj: https://www.pinnacle.com/pl/future/legal-payments. Wszystkie salda Kont i transakcje podawane są w walucie wybranej w momencie zakładania Konta po raz pierwszy. Nie przewidujemy przekazywania środków w zamian za korzystanie z Usługi.
  2. Możemy zarządzić zamknąć/zawiesić/zarządzić przepadek/unieważnić/zarządzić zwrot i/lub zarządzić konfiskatę środków dostępnych na Koncie bądź odmówić do nich praw, jeśli w sposób bezpośredni lub pośredni:
   • złamany został Regulamin; i/lub
   • zarejestrowano nieuprawnione działania w związku zakładami i/lub kontem (między innymi polegające na złamaniu prawa bądź innych przepisów, naruszeniu praw podmiotów trzecich, oszustwie bądź oszukiwaniu w zakładach).
   • mamy powody sądzić, że Użytkownik nie stosuje się do przepisów AML i innych obowiązujących regulacji; i/lub
   • w celu zapewnienia uczciwości Usługi w przypadku wykrycia faktu używania bądź stworzenia systemu (między innymi maszyn, robotów, komputerów, oprogramowania lub innego systemu automatycznego) zaprojektowanego do wygrywania albo faktycznie wygrywającego z naszymi aplikacjami i/lub oprogramowaniem, bądź w przypadku stwierdzenia zachowań wykraczających poza standardową grę albo innych uzasadnionych okoliczności.
   Jeśli konto będzie musiało zostać zamknięte z dowolnej przyczyny, a pozostające środki na koncie będą niewystarczające do pokrycia opłat związanych z przekazaniem pieniędzy z powrotem do Klienta, to środki te będą podlegały przepadkowi. Zobowiązania umowne, które stały się wykonalne, będą nadal honorowane.
  3. Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia, anulowania lub ograniczenia każdego zakładu, w dowolnym momencie i z dowolnego powodu, w tym każdego zakładu, w przypadku którego zaistnieje podejrzenie wykorzystania nielegalnych praktyk w celu ominięcia limitów zakładów i/lub przepisów działania systemu.
  4. Jeżeli na Konto Użytkownika zostanie przez pomyłkę zapisana dowolna kwota, pozostanie ona naszą własnością, a gdy dowiemy się o takiej pomyłce, powiadomimy Użytkownika, zaś kwota taka zostanie wycofana z Konta Użytkownika.
  5. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu na Koncie Użytkownika wystąpi saldo ujemne, kwota takiego salda będzie stanowić dług Użytkownika wobec nas.
  6. Użytkownik jest zobowiązany informować nas o wszelkich błędach związanych z jego Kontem niezwłocznie po ich stwierdzeniu, pisząc na adres [email protected].
  7. Jeśli Użytkownik zdecyduje o zamknięciu Konta, powinien przesłać stosowną wiadomość z Zarejestrowanego Adresu E-mail na adres [email protected].

6. NIEAKTYWNOŚĆ KONTA

  1. Konto Użytkownika staje się nieaktywne w następujących sytuacjach:
   1. Przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy na Konto Użytkownika nie dokonano żadnej wpłaty i/lub nie miało miejsca żadne obstawianie zakładów. Liczą się miesiące bez zakładów oczekujących i/lub rozliczonych, a także bez zakładów w kasynie.
   2. W 11. miesiącu nieaktywności Użytkownik zostanie powiadomiony, że jego Konto ma stać się nieaktywne. Gdy Konto stanie się nieaktywne, Pinnacle będzie obciążać je miesięczną opłatą administracyjną w wysokości 2% lub 5 EUR (zależnie od tego, która z tych kwot będzie wyższa). Pinnacle może pobierać opłaty względem nieaktywnego Konta jedynie pod warunkiem, że nie spowoduje to powstania salda ujemnego.
   3. Zamknięte konta (po upływie 84 miesięcy) będą co kwartał podlegały pseudonimizacji zgodnie z warunkami opisanymi w Polityce Prywatności. Po wykonaniu tej czynności Konta nie będą już dostępne.
  2. Jeśli Konto będzie nieaktywne przez 84 miesiące, podejmiemy próbę zwrócenia Użytkownikowi pozostającego salda jego Konta (pod warunkiem, że na Koncie są wystarczające środki na pokrycie wszystkich opłat związanych z wypłatą) i trwale zamkniemy Konto.
  3. Wcześniej jednak dołożymy wszelkich starań, aby nawiązać kontakt z Użytkownikiem, wykorzystując wszystkie informacje kontaktowe, jakie od niego otrzymaliśmy. Jeśli nie będziemy w stanie zwrócić środków ani skontaktować się z Użytkownikiem przy użyciu podanych przez niego informacji, środki przejdą na naszą rzecz. Wszystkie środki pozyskane przez nas w ten sposób zostaną wykorzystane na finansowanie działań związanych z promocją odpowiedzialności w dziedzinie hazardu.

7. WPŁACANIE ŚRODKÓW

8. WYPŁACANIE ŚRODKÓW

9. TRANSAKCJE PŁATNICZE I PODMIOTY PRZETWARZAJĄCE

10. ODPOWIEDZIALNY HAZARD

11. BŁĘDY I WYJĄTKOWE OKOLICZNOŚCI

12. ZASADY OGÓLNE

13. KOMUNIKATY I POWIADOMIENIA

14. KWESTIE POZA NASZĄ KONTROLĄ

15. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

16. UPRAWIANIE HAZARDU PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOLETNIE

17. OSZUSTWO

18. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

19. LICENCJA UŻYTKOWNIKA

20. POSTĘPOWANIE I BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWNIKA

21. ŁĄCZA DO INNYCH WITRYN INTERNETOWYCH

22. SKARGI

23. REJESTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO KONTA

24. PRZENIESIENIE PRAW

25. WYPOWIADALNOŚĆ

26. NARUSZENIE NINIEJSZEGO REGULAMINU

27. PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA

28. POSTANOWIENIA OGÓLNE

29. ZASADY BUKMACHERSKIE

30. ZASADY DOTYCZĄCE KASYNA