Polityka prywatności (wersja 4)
Ostatnia aktualizacja: 1 stycznia 2019
Kim jesteśmy?
Serwis Pinnacle (w niniejszym dokumencie określany też w 1. osobie liczby mnogiej) przestrzega ustawy o ochronie danych osobowych Curacao (2013). Niniejsze zasady ochrony prywatności są wydawane w imieniu grupy spółek Pinnacle, która obejmuje działalność pod adresem URL www.pinnacle.com.
Inspektorem ochrony danych dla adresu URL Pinnacle.com jest Ragnarok Corporation N.V., Pletterijweg 43, Willemstad, Curaçao. Z naszym inspektorem ochrony danych („IOD”) można się skontaktować pod adresem [email protected]
W przypadku pytań dotyczących niniejszych zasad ochrony prywatności prosimy o kontakt z IOD. Rozumiemy, że prywatność i bezpieczeństwo danych osobowych użytkowników są niezwykle ważne. Niniejsze zasady określają, w jaki sposób postępujemy z informacjami użytkowników i jakie działania będziemy podejmować, aby zapewnić ich bezpieczeństwo. Wyjaśniają też, gdzie i w jaki sposób zbierany dane osobowe użytkowników, a także prawa użytkowników do ich danych osobowych, które są w naszym posiadaniu.
Zmiany w zasadach ochrony prywatności i obowiązek użytkownika informowania nas o zmianach
Ta wersja została ostatnio zaktualizowana 1 stycznia 2019 roku, a wersje historyczne można uzyskać, kontaktując się z IOD.
Ważne jest, aby posiadane przez nas dane osobowe użytkownika były prawidłowe i aktualne. Użytkownik jest proszony o informowanie nas, jeśli w trakcie relacji z nami jego dane osobowe ulegną zmianie.
1. W jaki sposób używamy danych osobowych
Dane osobowe użytkownika są wykorzystywane tylko w przypadkach dozwolonych przez prawo. Dane osobowe są najczęściej wykorzystywane w następujących okolicznościach:
 • Gdy musimy wykonać umowę, którą mamy zamiar zawrzeć lub już zawarliśmy z użytkownikiem.
 • Gdy jest to niezbędne dla naszych uzasadnionych interesów (lub interesów stron trzecich), o ile nie uchylają ich interesy i podstawowe prawa użytkownika.
 • Gdy musimy wypełnić zobowiązanie prawne lub regulacyjne.
 • Zasadniczo nie traktujemy zgody jako podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych. Użytkownik ma prawo w każdej chwili wycofać swoją zgodę na otrzymywanie wiadomości marketingowych, kontaktując się z nami pod adresem [email protected]
Podając nam swoje dane osobowe i rejestrując lub logując się w serwisie podczas odwiedzin w witrynie, użytkownik udziela nam wyraźniej zgody na przetwarzanie i ujawnianie jego danych osobowych w sposób zdefiniowany w niniejszych zasadach ochrony prywatności lub w inny sposób określony w regulaminie.
Linki zewnętrzne
Niniejsza witryna może zawierać linki do witryn, wtyczek i aplikacji zewnętrznych. Kliknięcie tych łączy lub aktywowanie tych połączeń może umożliwić stronom trzecim gromadzenie i udostępnianie danych użytkownika. Nie mamy kontroli nad tymi witrynami zewnętrznymi ani nie ponosimy odpowiedzialności za treść ich oświadczeń dotyczących ochrony prywatności. Zachęcamy, aby opuszczając naszą witrynę, zapoznać się z zasadami ochrony prywatności każdej odwiedzanej witryny.
2. Dane gromadzone na temat użytkownika
Dane osobowe (lub informacje osobiste) to wszelkie informacje o osobie, na podstawie których można ją zidentyfikować. Nie obejmują one danych, z których usunięto tożsamość (dane anonimowe).
Różnego rodzaju dane osobowe użytkownika, które możemy gromadzić, wykorzystywać, przechowywać i przekazywać, pogrupowaliśmy w następujący sposób:
 • Dane tożsamości obejmują imię, nazwisko panieńskie, obecne nazwisko, nazwę użytkownika lub podobny identyfikator, datę urodzenia oraz płeć.
 • Dane kontaktowe obejmują adres rozliczeniowy, adres dostawy, adres e-mail i numery telefonów.
 • Dane finansowe obejmują dane rachunku bankowego i szczegóły karty płatniczej.
 • Dane transakcji obejmują szczegóły dotyczące płatności dokonanych przez użytkownika i na rzecz użytkownika oraz inne szczegóły dotyczące produktów i usług, które użytkownik u nas zakupił.
 • Dane techniczne obejmują adres protokołu internetowego (IP), tag komputera, dane logowania, wersję i typ przeglądarki, ustawienie strefy czasowej i lokalizację, typy i wersje wtyczek do przeglądarki, system operacyjny i platformę oraz inne technologie na urządzeniach, za pomocą których użytkownik uzyskuje dostęp do niniejszej witryny.
 • Dane profilowe obejmują nazwę użytkownika i hasło, zakupy lub zamówienia dokonane przez użytkownika, jego zainteresowania, preferencje, informacje zwrotne dotyczące korespondencji oraz odpowiedzi udzielone w ankietach.
 • Dane dotyczące użytkowania obejmują informacje na temat sposobu używania naszej witryny, produktów i usług przez użytkownika.
 • Dane marketingowe i korespondencyjne obejmują preferencje użytkownika dotyczące otrzymywania od nas i stron trzecich informacji marketingowych oraz jego preferencje dotyczące komunikacji.
Gromadzimy też, wykorzystujemy i udostępniamy dane zbiorcze, takie jak dane statystyczne lub demograficzne, w dowolnym celu. Dane zbiorcze mogą pochodzić z danych osobowych użytkownika, ale nie są według prawa uznawane za dane osobowe, ponieważ nie ujawniają — bezpośrednio ani pośrednio — tożsamości użytkownika. Na przykład możemy łączyć dane dotyczące użytkowania, aby obliczyć procent użytkowników uzyskujących dostęp do określonej funkcji witryny. Jeśli jednak połączymy dane zbiorcze z danymi osobowymi użytkownika, przez co umożliwią bezpośrednią lub pośrednią identyfikację użytkownika, połączone dane będą traktowane jak dane osobowe, które będą wykorzystywane zgodnie z niniejszymi zasadami ochrony prywatności.
W rzadkich przypadkach możemy zbierać dane dotyczące zdrowia, gdy użytkownik przekazuje nam określone raporty medyczne. Poza tym scenariuszem nie zbieramy żadnych specjalnych kategorii danych osobowych użytkownika (w tym szczegółów dotyczących jego rasy lub pochodzenia etnicznego, przekonań religijnych lub filozoficznych, życia seksualnego, orientacji seksualnej, poglądów politycznych, przynależności do związków zawodowych oraz informacji genetycznych i danych biometrycznych). W celu uniknięcia wątpliwości dane odnoszące się do zleceń samodzielnego wykluczenia nie są uważane za dane dotyczące zdrowia.
Gdy użytkownik nie poda nam danych osobowych
Gdy do zbierania danych osobowych zobowiązuje nas prawo lub musimy to robić na podstawie regulaminu bądź umowy zawartej z użytkownikiem, a użytkownik nie przekaże nam tych danych na żądanie, możemy nie być w stanie wykonać umowy lub dostarczyć użytkownikowi żądanej usługi.
Należy pamiętać, że dane przesyłane pocztą e-mail nie są szyfrowane, a ich przesyłanie odbywa się na odpowiedzialność użytkownika.
3. Cel gromadzenia danych osobowych
Poniżej przedstawiliśmy w formie tabeli opis zamierzonych sposobów wykorzystywania danych osobowych, a także podstawy prawne, na których opieramy się w tym celu. W stosownych przypadkach przedstawiliśmy też nasze uzasadnione interesy. Informacje na temat testu równowagi dotyczącego podstawy, którą stanowi uzasadniony interes, można uzyskać na żądanie, kontaktując się z IOD pod adresem [email protected].
Zwracamy uwagę, że dane osobowe użytkownika możemy przetwarzać, korzystając z więcej niż jednej podstawy prawnej, w zależności od konkretnego celu, w którym te dane są wykorzystywane. Prosimy o kontakt z nami, jeśli potrzebne są szczegółowe informacje dotyczące konkretnej podstawy prawnej, z której korzystamy podczas przetwarzania danych osobowych użytkownika, tam gdzie w poniższej tabeli określono więcej niż jedną podstawę.

Cel/działanie

Typ danych

Podstawy prawne przetwarzania, w tym podstawauzasadnionego interesu

Zarejestrowanie użytkownika jako nowego klienta w celu świadczenia mu usług gamingowych.

(a) Tożsamości

(b) Kontaktowe

Wykonanie umowy zawartej z użytkownikiem.

(a) przetwarzanie i monitorowanie zakładów użytkownika;

(b) przetwarzanie płatności kartą i internetowych;

(c) identyfikacja, autoryzacja i/lub przetwarzanie płatności;

(d) zbieranie zadłużeń.

(a) Tożsamości

(b) Kontaktowe

(c) Finansowe

(d) Transakcji

(e) Marketingowe i komunikacyjne

(a) Wykonanie umowy zawartej z użytkownikiem.

(b) Niezbędne dla naszych uzasadnionych interesów (aby odzyskać należne nam długi i zrealizować płatności dla klientów).

(c) Wypełnienie zobowiązań prawnych lub regulacyjnych.

Zarządzanie naszą relacją z użytkownikiem, co obejmuje:

(a) Powiadamianie użytkownika o zmianach naszego regulaminu lub zasad ochrony prywatności.

(b) Proszenie użytkownika o recenzję lub wzięcie udziału w ankiecie.

(a) Tożsamości

(b) Kontaktowe

(c) Profilowe

(d) Marketingowe i komunikacyjne

(a) Wykonanie umowy zawartej z użytkownikiem.

(b) Niezbędne do wypełnienia zobowiązania prawnego.

(c) Niezbędne dla naszych uzasadnionych interesów (aby aktualizować nasze rejestry i analizować, w jaki sposób klienci korzystają z naszych produktów/usług).

Umożliwienie klientowi wzięcia udziału w losowaniu nagród, konkursie lub wypełnienie ankiety.

(a) Tożsamości

(b) Kontaktowe

(c) Profilowe

(d) Dotyczące użytkowania

(e) Marketingowe i komunikacyjne

(a) Wykonanie umowy zawartej z użytkownikiem.

(b) Niezbędne dla naszych uzasadnionych interesów (aby analizować, w jaki sposób klienci korzystają z naszych produktów/usług, rozwijać je i rozwijać naszą działalność).

Administrowanie naszą działalnością i niniejszą witryną oraz zapewnianie ich bezpieczeństwa (w tym rozwiązywanie problemów, analiza danych, testowanie, konserwacja systemu, pomoc techniczna, raportowanie i hostowanie danych).

(a) Tożsamości

(b) Kontaktowe

(c) Techniczne

(a) Niezbędne dla naszych uzasadnionych interesów (aby prowadzić naszą działalność, świadczyć usługi administracyjne i informatyczne, zapewniać bezpieczeństwo sieci, zapobiegać oszustwom oraz w kontekście reorganizacji działalności lub restrukturyzacji grupy).

(b) Niezbędne do wypełnienia zobowiązania prawnego lub regulacyjnego.

Dostarczanie odpowiednich treści i reklam internetowych oraz mierzenie lub analizowanie skuteczności reklam dostarczanych użytkownikowi.

(a) Tożsamości

(b) Kontaktowe

(c) Profilowe

(d) Dotyczące użytkowania

(e) Marketingowe i komunikacyjne

(f) Techniczne

Niezbędne dla naszych uzasadnionych interesów (aby analizować, w jaki sposób klienci korzystają z naszych produktów/usług, rozwijać je, rozwijać naszą działalność oraz informować użytkownika o naszej strategii marketingowej).

Używanie analizy danych w celu ulepszenia naszej witryny, produktów/usług, marketingu, relacji z klientem i doświadczeń.

(a) Techniczne

(b) Dotyczące użycia

Niezbędne dla naszych uzasadnionych interesów (aby zdefiniować rodzaje klientów naszych produktów i usług, aktualizować i dbać o stosowność treści naszej witryny, aby rozwijać naszą działalność oraz informować o naszej strategii marketingowej).

Sugerowanie i zalecanie użytkownikowi towarów lub usług, które mogą go interesować.

(a) Tożsamości

(b) Kontaktowe

(c) Techniczne

(d) Dotyczące użytkowania

(e) Profilowe

Niezbędne dla naszych uzasadnionych interesów (aby rozwijać nasze produkty/usługi i rozwijać naszą działalność).

Uniemożliwienie użytkownikowi dostępu do naszych usług, gdy ujawni on uzależnienie od hazardu poparte dowodami medycznymi, takimi jak raporty medyczne.

(a) Dotyczące zdrowia

Niezbędne do ochrony żywotnych interesów użytkownika (art. 9 (2) c) rozporządzenia RODO.

4. Komu możemy udostępnić informacje użytkownika
a. W ramach realizacji celów związanych z przeciwdziałaniem praniu brudnych pieniędzy, wykrywaniem oszustw i/lub kontrolą, Pinnacle ma prawo do przekazywania danych osobowych stronom trzecim, w tym między innymi podmiotom zewnętrznym, takim jak policja, jednostki uczciwości finansowej, banki, dostawcy systemów weryfikacji tożsamości i danych adresowych, dostawcy usług płatniczych, jednak tylko wtedy, gdy mamy pewność, że spełniają one te same standardy przetwarzania danych i bezpieczeństwa. Zachęcamy do zapoznania się z zasadami ochrony prywatności naszych dostawców zewnętrznych.
b. Ponadto zastrzegamy sobie prawo do ujawniania danych osobowych użytkownika odpowiednim stronom trzecim, takim jak inne spółki z grupy Pinnacle, nasze organy regulacyjne, jednostki uczciwości finansowej, szczególnie gdy Pinnacle ma uzasadnione podstawy, aby podejrzewać nieprawidłowości dotyczące konta użytkownika.
c. Dane użytkownika będą również udostępniane do standardowych celów operacyjnych takim podmiotom, jak usługi chmurowe, centra danych, usługi płatnicze, banki, narzędzia do weryfikacji tożsamości, narzędzia komunikacji z klientem, dostawcy gier itp.
d. Jesteśmy zobowiązani do udostępniania przechowywanych danych osobowych i/lub historii zakładów organizacjom sportowym do celów badania przypadków oszustw, prania brudnych pieniędzy lub naruszenia uczciwości sportowej oraz w celu wypełnienia spoczywających na nas zobowiązań regulacyjnych.
e. Podejmujemy wszelkie uzasadnione działania, aby zapewnić, że dane osobowe są traktowane w bezpieczny sposób i przetwarzane z należytą starannością i ochroną oraz w zgodzie ze wszystkimi obowiązującymi wymogami prawnymi.
5. Jak długo przechowujemy dane
Aby spełnić obowiązujące nas wymogi prawne, finansowe i regulacyjne, zachowamy dane użytkownika przez minimalny czas wymagany do spełnienia tych wymagań. Po upływie minimalnego czasu przechowywania danych użytkownika i pod warunkiem, że nie mamy żadnego innego uzasadnionego powodu do zachowania tych danych, dane użytkownika zostaną poddane pseudonimizacji.
Okres przechowywania będzie przestrzegany zgodnie z obowiązującymi wymaganiami Curacao (co najmniej 10 lat).
Jeśli użytkownik złoży wniosek o usunięcie swoich danych, a wniosek zostanie zakwalifikowany zgodnie z naszymi wytycznymi dotyczącymi usuwania, dane osobowe użytkownika zostaną poddane anonimizacji. Po anonimizacji dane te przestają być uznawane za dane osobowe.
Jeśli nie było żadnej aktywności na koncie (zgodnie z naszym regulaminem), a dane użytkownika były przechowywane przez minimalny czas wymagany do spełnienia obowiązujących nas wymagań prawnych i regulacyjnych, konto użytkownika zostanie zamknięte i poddane pseudonimizacji.
Konta, na których wystąpiło oszustwo, powiadomienie o uzależnieniu od hazardu i/lub inny przypadek całkowitego samowykluczenia, nie zostaną poddane anonimizacji, abyśmy mogli nadal monitorować tych klientów pod kątem naszych wymogów prawnych i regulacyjnych.
6. Informowanie użytkownika o naszych produktach i usługach
Chcielibyśmy wysyłać użytkownikowi oferty, konkursy i wyjątkowe treści za pośrednictwem naszych różnych kanałów marketingowych. Dane użytkownika nie będą sprzedawane ani przekazywane w celach marketingowych żadnym stronom trzecim niepowiązanym z Pinnacle bez uprzedniej zgody użytkownika.
Ustawienie dotyczące kwestii marketingowych można zmienić na stronie preferencji po zalogowaniu się na konto Pinnacle.
7. Jak zabezpieczamy informacje
a. Pinnacle zapewnia, że dane użytkownika są:
 • przetwarzane zgodnie z prawami użytkownika;
 • przetwarzane rzetelnie i zgodnie z prawem;
 • gromadzone wyłącznie w przedstawionych powyżej celach;
 • adekwatne, odpowiednie i niewygórowane do realizacji wyszczególnionych celów,
 • przechowywane w sposób poufny;
 • przechowywane nie dłużej niż to koniecznie do realizacji wyszczególnionych celów.
b. Pinnacle podejmuje wszelkie uzasadnione kroki, aby zapewnić poufność i bezpieczeństwo danych użytkownika. W związku z tym stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, które chronią dane użytkownika przed niedozwolonym i niezgodnym z prawem przetwarzaniem.
c. Zalecamy przesyłanie wszelkich osobistych dokumentów przy użyciu naszego narzędzia służącego do bezpiecznego przesyłania. Proszę skopiować poniższy link i wkleić go w swojej przeglądarce (a następnie podać swój ID klienta):
 • https://cashier.pinnacle.com/VerifyUpload.asp?customerId={0}
8. Prawa użytkownika
Z zastrzeżeniem pewnych ograniczeń niektórych praw użytkownikowi przysługują następujące prawa w odniesieniu do jego informacji. Użytkownik może korzystać z tych praw, kontaktując się z nami pod adresem [email protected] i podając nazwę prawa, z którego korzysta, wraz z powodem żądania (w stosownych przypadkach).
Prawo dostępu: użytkownik ma prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych i informacji uzupełniających.
Prawo do sprostowania: użytkownik ma prawo zażądać sprostowania nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia ich, jeśli są niekompletne.
Prawo do bycia zapomnianym: użytkownik ma prawo zażądać usunięcia swoich informacji, gdy nie ma już powodu, abyśmy je nadal przetwarzali. Przed wysłaniem nam żądania należy wypłacić swoje saldo konta. Obowiązują zamieszczone w punkcie 8 naszego regulaminu zasady związane z wypłatą środków. Użytkownik ma też prawo zwrócić się do nas o usunięcie swoich danych osobowych, gdy z powodzeniem skorzystał z prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (zobacz poniżej), gdy dane były przetwarzane niezgodnie z prawem lub gdy jesteśmy zobowiązani do usunięcia danych osobowych użytkownika na mocy prawa lokalnego. Należy zwrócić uwagę, że to prawo nie ma charakteru bezwzględnego i może podlegać naszym istotnym powodom zachowania tych danych, takim jak przestrzeganie przez nas obowiązków prawnych i regulacyjnych. Informacje na ten temat można znaleźć w punkcie „Jak długo przechowujemy dane”. Jeśli nie będziemy w stanie spełnić tego żądania, użytkownik otrzyma powiadomienie.
Prawo do ograniczenia przetwarzania: użytkownik ma prawo żądać wstrzymania przetwarzania swoich danych osobowych w następujących przypadkach: (a) użytkownik chce, abyśmy sprawdzili prawidłowość jego danych; (b) wykorzystujemy dane niezgodnie z prawem (to znaczy wykorzystywanie to nie wynika z prawnych powodów przetwarzania zgodnie z opisem w punkcie 3. lub dane użytkownika zostały w inny sposób uzyskane nielegalnie przez osobę trzecią), ale użytkownik nie chce, byśmy je usuwali; (c) użytkownik chce, byśmy zatrzymali jego dane, nawet jeśli ich już nie potrzebujemy, gdyż potrzebuje ich do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; (d) użytkownik wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania przez nas jego danych, ale musimy zweryfikować, czy mamy nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy, aby ich używać. Zwracamy uwagę, że to prawo nie ma charakteru bezwzględnego.
Prawo do przenoszenia danych: użytkownik ma prawo żądać danych osobowych, które nam przekazał. Żądanie przeniesienia danych można złożyć, kontaktując się z nami pod adresem [email protected].
Prawo do sprzeciwu: użytkownik ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych. Należy zwrócić uwagę, że to prawo nie ma charakteru bezwzględnego i może podlegać dowolnym powodom, nakładającym na nas wymóg zachowania tych danych, takim jak przestrzeganie przez nas obowiązków prawnych i regulacyjnych. Jeśli użytkownik chce wnieść sprzeciw wobec marketingu bezpośredniego, może wysłać na adres [email protected] żądanie zaprzestania wykorzystywania jego danych do celów wysyłania materiałów marketingowych.
Należy zauważyć, że możliwość wykonywania naszych usług opiera się na przetwarzaniu określonych informacji, dlatego skorzystanie z niektórych praw może skutkować utratą usługi lub jej części.
Zazwyczaj nie jest wymagana opłata
W związku z dostępem do swoich danych osobowych (lub skorzystaniem z innych praw) użytkownik nie ponosi żadnych opłat. Możemy jednak pobrać opłatę w rozsądnej wysokości, jeśli żądanie jest w sposób oczywisty nieuzasadnione, powtarzalne lub nadmierne. W takich okolicznościach możemy też odmówić spełnienia żądania.
Czego możemy potrzebować od użytkownika
Możemy zażądać od użytkownika określonych informacji, które pomogą nam potwierdzić jego tożsamość i zagwarantować mu prawo dostępu do jego danych osobowych (lub do korzystania z innych przysługujących mu praw). Jest to środek bezpieczeństwa zapewniający, że dane osobowe nie zostaną ujawnione żadnej osobie, która nie ma prawa ich otrzymać. Jeśli użytkownik nie dostarczył wszystkich swoich informacji weryfikacyjnych podczas rejestracji, może zostać poproszony o podanie tych informacji w celu uzupełnienia profilu. Możemy też skontaktować się z użytkownikiem z prośbą o podanie dalszych informacji związanych z żądaniem w celu przyspieszenia naszej odpowiedzi. Prosimy o zachowanie poufności swojego hasła.
Termin odpowiedzi
Na wszystkie uzasadnione żądania staramy się odpowiadać w ciągu jednego miesiąca. Udzielenie odpowiedzi może czasem potrwać dłużej niż miesiąc, jeśli żądanie jest szczególnie skomplikowane lub użytkownik złożył kilka żądań. W takim przypadku będziemy na bieżąco informować użytkownika o postępie.
Zapewnienie aktualności i prawidłowości danych osobowych należy do obowiązków użytkownika.
Użytkownik ma prawo złożyć skargę do organu nadzorczego w kraju stałego zamieszkania, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia. Będziemy jednak wdzięczni za umożliwienie nam rozwiania wszelkich obaw, zanim sprawa trafi do lokalnego urzędu, dlatego prosimy, aby w pierwszej kolejności skontaktować się z nami.
Witryny internetowe (w tym witryny zoptymalizowane pod kątem urządzeń przenośnych) i aplikacje mobilne działające w ramach serwisu Pinnacle korzystają z plików cookie i podobnych technologii w celu zarządzania sesjami logowania, dostarczania spersonalizowanych stron internetowych i dopasowywania treści do konkretnych potrzeb i zainteresowań użytkowników. Akceptując baner dotyczący plików cookie, użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie tych plików cookie i podobnych technologii w celach określonych w niniejszych zasadach ochrony prywatności.
Co to są pliki cookie (ciasteczka)?
Pliki cookie to pliki tekstowe zawierające niewielką ilość informacji, które pobierane są na urządzenie użytkownika w momencie odwiedzenia witryny internetowej. Są one powszechnie wykorzystywane przez wiele witryn w celu poprawy jakości oferowanych usług oraz efektywnego dostarczania treści i funkcji swoim użytkownikom.
Pliki cookie mogą pełnić różne funkcje. Niektóre pliki cookie są przechowywane na urządzeniach do momentu zakończenia sesji danej witryny. Korzystanie z tych plików ułatwia przechodzenie między stronami oraz umożliwia witrynom zapamiętywanie ustawień wybranych przez użytkownika. Inne pliki cookie zapamiętują użytkownika, który odwiedza witrynę po raz kolejny lub pozwalają lepiej dostosować pokazywane reklamy internetowe do jego specyficznych potrzeb i zainteresowań.
Można zmienić ustawienia przeglądarki, aby zablokować niektóre lub wszystkie pliki cookie. Aby to zrobić, należy postępować zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez dostawcę przeglądarki. Należy pamiętać, że w przypadku zablokowania obsługi plików cookie w witrynie Pinnacle niektóre lub wszystkie funkcje witryny mogą działać niepoprawnie.
Uniemożliwia to na przykład obstawianie jakichkolwiek zakładów. Informacje na temat zmiany ustawień przeglądarki można znaleźć w części „Zarządzanie plikami cookie”. Więcej informacji o plikach cookie można znaleźć w części „Dodatkowe informacje”.
Typy plików cookie używanych przez firmę Pinnacle:
Niezbędne pliki cookie
Analityczne pliki cookie
Funkcjonalne pliki cookie
Reklamowe pliki cookie
Niezbędne pliki cookie
Niezbędne pliki cookie umożliwiają poprawne działanie witryny, m.in. przeglądanie zawartości naszej witryny i wykonywanie określonych funkcji, takich jak uzyskiwanie dostępu do obszarów zabezpieczonych, zawieranie zakładów, deponowanie środków i zarządzanie kontem przez użytkownika. Bez tych plików cookie dostarczanie przez nasz serwis konkretnych usług i funkcji online jest niemożliwe.
Niezbędne pliki cookie wykorzystujemy do:
 • zapamiętywania opcji dodanych do kuponu zakładu, gdy użytkownik przechodzi do różnych stron w witrynie;
 • identyfikowania użytkownika jako zalogowanego w witrynie Pinnacle.com.
Pliki cookie zdefiniowane jako „niezbędne“ nie są wykorzystywane do:
 • gromadzenia informacji, które mogą być wykorzystywane do reklamowania użytkownikowi produktów lub usług;
 • zapamiętywania preferencji użytkownika lub nazwy użytkownika po zakończeniu aktualnej wizyty.
Przykłady niezbędnych plików cookie wykorzystywanych przez Pinnacle:

BackURL

Służy do celów nawigacyjnych.

Custid

Umożliwia uwierzytelnianie identyfikatora klienta.

BrowserSessionId

Podczas jednoczesnych logowań pozwala stwierdzić, czy bieżąca sesja jest ostatnią.

UserAccess

Określa uprawnienia dostępu użytkownika do witryny.

Analityczne pliki cookie
Pliki cookie tego typu gromadzą informacje o sposobach wykorzystywania witryny przez osoby je odwiedzające, na przykład, które strony użytkownik przegląda najczęściej, czy też jakie błędy zostały wygenerowane podczas korzystania z serwisu. Pliki te nie gromadzą danych identyfikujących użytkownika. Wszystkie informacje zbierane przez te pliki cookie mają charakter danych zbiorczych i dzięki temu pozostają anonimowe. Służą jedynie usprawnieniu działania naszej witryny.
Analityczne pliki cookie wykorzystujemy do:
 • zbierania danych statystycznych dotyczących sposobu korzystania z naszej witryny;
 • sprawdzania skuteczności naszych działań promocyjnych;
 • gromadzenia statystyk w zakresie rodzajów obstawianych zakładów;
 • wspomagania doskonalenia naszej witryny przez sprawdzanie ewentualnie występujących błędów;
 • testowania różnych układów naszej witryny;
 • identyfikowania przeglądarki lub urządzenia, z którego użytkownik korzysta, aby uzyskać dostęp do witryny.
Pliki cookie zdefiniowane jako „analityczne“, nie są wykorzystywane do:
 • gromadzenia informacji, które mogą być wykorzystywane do reklamowania użytkownikowi produktów lub usług w innych witrynach;
 • zapamiętywania preferencji użytkownika lub nazwy użytkownika po zakończeniu aktualnej wizyty;
 • przechowywania danych osobowych, takich jak adres e-mail oraz imię i nazwisko;
 • kierowania reklam do użytkownika na innych witrynach;
 • umożliwiania osobom trzecim korzystania z plików cookie w jakichkolwiek innych celach niż wymienione powyżej.
Przykłady analitycznych plików cookie wykorzystywanych przez Pinnacle:

ADRUM

Umożliwia monitorowanie działania systemu z perspektywy użytkowników.

Webmetrics-RUM

Umożliwia śledzenie danych analitycznych.

Wykorzystujemy zewnętrzne pliki cookie (na przykład usług Google Analytics i Silverpop Web Analytics) do zbierania informacji na temat korzystania z witryny przez użytkownika. Dzięki temu możemy dostarczać usługi zoptymalizowane pod kątem potrzeb użytkowników i tworzyć nowe rozwiązania w celu poprawy jakości obsługi. Poniżej zostały opisane instrukcje dotyczące wyłączania analitycznych plików cookie.
Należy pamiętać, że rezygnacja z analitycznych plików cookie nie uniemożliwi korzystania z naszej witryny, jednak ograniczy naszą wiedzę pozyskiwaną na podstawie doświadczenia użytkownika i może ograniczyć możliwość podejmowania trafnych decyzji dotyczących ulepszania naszej witryny. Jeśli mimo to użytkownik zdecyduje się wyłączyć rozwiązania analityczne wykorzystywane przez serwis Pinnacle, powinien skorzystać z poniższego linku:
GoogleAnalytics
Funkcjonalne pliki cookie
Te pliki cookie pozwalają naszej witrynie na zapamiętywanie wyborów dokonywanych przez użytkownika (takich jak nazwa użytkownika, język czy region), dzięki czemu serwis może spersonalizować możliwości korzystania z niego. Na przykład dzięki plikom cookie do przechowywania informacji o regionie, w którym użytkownik aktualnie się znajduje, witryna internetowa może dostarczać mu lokalne raporty o pogodzie lub wiadomości o ruchu drogowym. Takie pliki cookie mogą być też używane do zapamiętywania wprowadzonych zmian dotyczących rozmiaru tekstu, rodzaju czcionki i innych elementów stron internetowych, które użytkownik sam może dostosować. Te pliki mogą także dostarczać żądane usługi, takie jak odtwarzanie wideo czy zamieszczanie komentarzy na blogu. Informacje gromadzone przez te pliki mogą być anonimowe, ale nie mogą służyć do śledzenia działań na innych witrynach.
Funkcjonalne pliki cookie wykorzystujemy do:
 • zapamiętywania ustawień zastosowanych przez użytkownika, takich jak układ, preferencje, kolory i funkcje „pokaż” lub „ukryj”;
 • zapamiętywania zawartości witryny odwiedzonej przez użytkownika;
 • zapewnienia proaktywnych sesji czatu na żywo w celu świadczenia pomocy technicznej.
Pliki cookie zdefiniowane jako „funkcjonalne“, nie są wykorzystywane do:
 • kierowania reklam do użytkownika na innych witrynach;
 • umożliwiania osobom trzecim korzystania z plików cookie w jakichkolwiek innych celach niż wymienione powyżej.
Przykłady funkcjonalnych plików cookie wykorzystywanych przez Pinnacle:

UserPrefsCookie

Rejestruje informacje o niektórych ustawieniach dotyczących profilu użytkownika, na przykład domyślny format kursów, domyślny język, widok i strefę czasową.

HomePageVisitedTime

Dzięki niemu witryna wie, czy użytkownik powinien zostać przekierowany do strony użytkowników ponownie odwiedzających daną stronę internetową.

DestUrl

Służy do przekierowywania użytkownika bezpośrednio do strony określonej ligi w witrynie w celu wyświetlenia kursów.

Reklamowe pliki cookie
Te pliki cookie są używane do dostarczania użytkownikowi dopasowanych do jego zainteresowań treści, takich jak reklamy. Służą również do ograniczania częstotliwości, z jaką użytkownik widzi tą samą reklamę, oraz do oceny efektywności kampanii reklamowych. Pliki te są zapisywane przez agencje reklamowe za zgodą serwisu Pinnacle i mogą udostępniać informacje o witrynach odwiedzonych przez użytkownika innym organizacjom, np. dostawcom reklam.
Reklamowe pliki cookie wykorzystujemy do:
 • sprawdzania, które strony internetowe cieszą się szczególnym zainteresowaniem użytkownika, i wysłania zebranych w ten sposób danych do naszego narzędzia do obsługi poczty e-mail, które umożliwia kierowanie odpowiedniej treści do konkretnego użytkownika;
 • dostarczania promocyjnych ofert zarejestrowanym użytkownikom, bez względu na to, czy zasilili konto środkami pieniężnymi;
 • dostarczania użytkownikom ofert promocji krzyżowej w oparciu o ich historię przeglądania zakładów lub wartość zawartych wcześniej zakładów;
 • dostarczania sugerowanym stronom trzecim informacji dotyczących odwiedzin poszczególnych użytkowników, dzięki którym strony mogą prezentować użytkownikom reklamy dopasowane do ich zainteresowań.
Przykłady reklamowych plików cookie wykorzystywanych przez Pinnacle:

Sidi

Pozwala gromadzić informacje o aktywności odwiedzających witrynę w ramach danej sesji.

Vidi

Pozwala identyfikować odwiedzających.

Zarządzanie plikami cookie
Nie zalecamy modyfikowania ustawień plików cookie, ponieważ może to utrudnić poruszanie się po witrynie lub wpłynąć na poprawność jej działania.
Aby zmodyfikować ustawienia dotyczące plików cookie, należy zmienić opcje używanej przeglądarki. Różne przeglądarki internetowe wykorzystują różne sposoby kontroli plików cookie. Aby dowiedzieć się, jak zmodyfikować takie ustawienia, należy skorzystać z sekcji „Pomoc” w przeglądarce lub odwiedzić witrynę dostawcy przeglądarki.
Dodatkowe informacje
Więcej informacji dotyczących plików cookie można znaleźć na stronie https://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie. Film dotyczący plików cookie można znaleźć na stronie https://policies.google.com/technologies/cookies.
10. Zmiany informacji
Wszelkie zmiany w naszych zasadach ochrony prywatności będą publikowane na tej stronie i wchodzą w życie z chwilą ich publikacji. W razie wprowadzenia istotnych zmian w niniejszych zasadach ochrony prywatności podejmiemy stosowne starania, aby poinformować użytkownika o tym fakcie e-mailem, za pomocą komunikatu zamieszonego w witrynie lub w inny uzgodniony sposób. Jeśli zamierzamy wykorzystać dane osobowe w nowym celu, aktualizujemy nasze zasady ochrony prywatności i komunikujemy zmiany osobom przed rozpoczęciem jakiegokolwiek nowego przetwarzania.