Pravidla a podmínky

DatumPopisVerze
24. června 2021 Smluvní podmínky nahrazující verzi 2.8 2.9

ÚVOD

Tyto smluvní podmínky a dokumenty v nich zmíněné a odkazované („podmínky„) stanovují rámec, na jehož základě vám budou poskytovány webové stránky provozované na adrese www.pinnacle.com („webové stránky„) a s nimi související nebo spojené služby (dohromady dále jen „služba„).

Důkladně si tyto podmínky přečtěte, neboť představují závaznou právní dohodu mezi vámi – naším zákazníkem (dále jen „zákazník“) – a námi.

Používáním, návštěvou anebo otevřením účtu (dále jen „účet“) a používáním služby souhlasíte s tím, že jste vázáni (i) těmito podmínkami; (ii) našimi zásadami ochrany osobních údajů; (iii) našimi zásadami používání souborů cookie; (iv) našimi pravidly v oblasti zodpovědného hraní a dalšími regulačními povinnostmi; a (v) pravidly platnými pro naše sázkové nebo herní produkty, jak je dále uvedeno níže, a má se za to, že jste tyto podmínky přijali a porozuměli jim spolu s jakýmikoli změnami, které mohou být čas od času zveřejněny.

Pokud vám něco není jasné, kontaktujte nás prostřednictvím kontaktních údajů uvedených níže:

Společnost používá obchodní jméno „Pinnacle“.

Impyrial Holdings Ltd, 8A Pitmans Alley Main Street, Gibraltar GX11 1AA.
Společnost Pinnacle.com je provozována s licencí společnosti Ragnarok Corporation N.V., Pletterijweg 43, Willemstad, Curaçao, která je držitelem licence od státu Curaçao pod číslem 8048/JAZ2013-013, a to na poskytování sportovního sázení a kasinových her. Preferovaný způsob komunikace je e-mailem na e-mailovou adresu („registrovaná e-mailová adresa“), kterou jste poskytli při zakládání účtu u Pinnacle. Komunikace od Pinnacle bude přicházet výhradně z následující adresy: sluzbyzakaznikum@pinnacle.com

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Vyhrazujeme si právo tyto podmínky kdykoli změnit. Pokud v podmínkách provedeme jakékoli podstatné změny, předem vás na ně upozorníme a požádáme váš o souhlas s těmito změnami. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, musíte přestat naši službu používat a její používání pro vás bude ukončeno. Své prostředky však můžete kdykoli vybrat a účet uzavřít. Na veškeré sázky, které nebyly vyřízeny před tím, než změněné podmínky vstoupily v platnost, se budou vztahovat předcházející podmínky.

Pokud budete mít kdykoli pochybnosti o tom, jak podávat sázky nebo jinak využívat tuto službu, přečtěte si znovu tyto podmínky nebo kontaktujte oddělení služeb zákazníkům na adrese sluzbyzakaznikum@pinnacle.com.

1. VAŠE POVINNOSTI

  1. Souhlasíte, že vždy, když budete službu používat:
   1. Jste starší 18 let (nebo jste dosáhli věku zletilosti, jak vyplývá z právních předpisů, které se na vás vztahují) a můžete s námi uzavřít závazný právní dokument. Společnost nečiní žádná prohlášení ohledně legálnosti svých internetových hazardních služeb v jiných jurisdikcích.
   2. Nacházíte se v zemi, kde je ze zákona dovoleno sázet na dané službě (v případě pochybností vyhledejte místního právního poradce). Je vaší povinností ujistit se, zda je vaše používání dané služby zákonné. Službu nesmíte používat v jakékoli zemi, která nedovoluje nabízení internetového hazardního hraní svým občanům a jiným osobám nacházejícím se uvnitř jejích hranic.
   3. Vaše bydliště se nenachází v některé z těchto zemí:
    • Spojené státy americké a jejich území;
    • Francie a její území;
    • Velká Británie;
    • Nizozemsko (včetně Curaçaa a dalších zemí a území, které jsou součástí Nizozemského království);
    • Španělsko;
    • Německo;
    • Singapur;
    • Korejská lidově demokratická republika;
    • Dánsko;
    • Filipíny;
    • Sýrie;
    • Turecko;
    • Polsko;
    • Irsko;
    • Česká republika;
    • Súdán;
    • Austrálie a její území;
    • Itálie;
    • Írán;
    • Slovinsko;
    • Švédsko;
    • Portugalsko;
    • Belgie;
    • Maďarsko;
    • Rakousko;
    • Bulharsko;
    • Řecko;
    • Litva;
    • Rumunsko;
    • Aruba;
    • Kypr;
    • Provincie Ontario;
    • Serbia;
    • Norsko;
    • Myanmar (Barma);
    • Haiti;
    • Somálsko;
    • Libye;
    • ani v žádné jiné zemi, která zakazuje nabízení internetového hazardního hraní svým občanům nebo osobám nacházejícím se na jejím území.
   4. Pokud nám posíláte peníze, jste osobou, která je k takovému úkonu oprávněna, tj. jste oprávněným uživatelem/uživatelkou platební karty nebo jste oprávněni k jinému způsobu platby, který používáte.
   5. Účast na dané službě nebo podávání sázek vás nedostane žádným způsobem do žádného skutečného ani potenciálního střetu zájmů.
   6. Jednáte výhradně za sebe svým vlastním jménem jako soukromá osoba a nikoli jménem jiné osoby nebo pro komerční účely.
   7. Sázením můžete přijít o část svých peněz nebo veškeré peníze, které jste si u nás uložili v souladu s těmito Podmínkami, a za tuto ztrátu nesete plnou odpovědnost.
   8. Službu musíte využívat pro legitimní účely sázení a nesmíte manipulovat ani se nesmíte pokoušet manipulovat se žádnou sázkou či prvkem v rámci dané služby se zlým úmyslem nebo způsobem, který by měl nepříznivý vliv na integritu dané služby nebo na nás.
   9. Při sázení na dané službě nesmíte využívat informace, které jste získali porušením právních předpisů platných v zemi, kde jste se nacházeli v době, kdy byla sázka podána.
   10. Veškeré platby, které budete v náš prospěch realizovat, musíte učinit v dobré víře. Provedenou platbu nesmíte odvolat ani podnikat jakékoli kroky, které by vedly k odvolání třetí stranou, aby nevznikl oprávněný nárok.
   11. V souvislosti s používáním dané služby a v souvislosti se všemi sázkami učiněnými prostřednictvím dané služby musíte vždy obecně jednat v dobré víře.

2. REGISTRACE

  1. Souhlasíte, že vždy, když budete službu používat:
   1. V zájmu ochrany integrity dané služby a z dalších provozních důvodů si vyhrazujeme právo odmítnout přijmout žádost o registraci od žadatele, a to dle našeho výlučného uvážení a bez povinnosti sdělit konkrétní důvod.
   2. Před použitím dané služby musíte osobně vyplnit registrační formulář a přečíst si a přijmout tyto podmínky. Aby bylo možné na dané službě začít sázet, budeme od vás potřebovat, abyste se stal/a ověřeným zákazníkem, což zahrnuje projít určitými kontrolami. Možná budete muset předložit platný důkaz totožnosti a jiné dokumenty, které mohou být považovány za nutné. Platným důkazem totožnosti je například průkaz totožnosti s fotografií (kopie občanského průkazu, cestovního pasu nebo řidičského průkazu) a minimálně aktuální vyúčtování služeb s vaším jménem a adresou jako důkaz trvalého bydliště. Tento postup je zákonným požadavkem a je prováděn v souladu s platnými právními předpisy o hazardním hraní a zákonnými požadavky proti praní peněz. Dále budete muset na svůj účet na webu pinnacle.com uložit peníze pomocí jedné z platebních metod uvedených v sekci Platby na našem webu.
   3. Musíte o sobě poskytnout úplné a přesné údaje, a to včetně správného jména, příjmení, adresy a e-mailové adresy, a tyto informace jste povinni v budoucnu aktualizovat tak, aby byly neustále úplné a přesné. Vaše povinnost je udržovat své kontaktní údaje na svém účtu aktuální. Pokud tak neučiníte, může dojít k tomu, že od nás neobdržíte důležitá oznámení a informace, které souvisí s účtem, a to včetně změn učiněných v těchto podmínkách. Naše zákazníky identifikujeme a komunikujeme s nimi prostřednictvím jejich registrované e-mailové adresy. Je na zodpovědnosti zákazníka, aby udržoval v provozu svůj e-mailový účet, aby nám poskytl jeho správné znění a upozornil společnost Pinnacle na jakékoli jeho změny. Každý zákazník je plně odpovědný za zajištění bezpečnosti své zaregistrované e-mailové adresy tak, aby nedošlo k jejímu zneužití třetí stranou. Společnost Pinnacle neponese odpovědnost za škody ani ztráty, které byty fakticky či domněle způsobeny komunikací mezi společností Pinnacle a zákazníkem pomocí registrované e-mailové adresy. Neposkytne-li nám zákazník e-mailovou adresu, která bude pro společnost Pinnacle dostupná, bude jeho účet pozastaven, dokud nám takovou adresu nesdělí. Pokud nám záměrně poskytnete nepravdivé nebo nepřesné osobní údaje, okamžitě vám zablokujeme účet a písemně vás o tom vyrozumíme. Za určitých okolností můžeme proti vám v tomto smyslu také podniknout právní kroky nebo kontaktovat příslušné orgány, které také proti vám mohou podniknout určité kroky.
   4. U dané služby si můžete zaregistrovat pouze jeden účet. Pokud se zjistí, že u nás máte registrováno více účtů, budou účty okamžitě uzavřeny. To zahrnuje používání zástupci, příbuznými, společníky, partnery, spřízněnými stranami, propojenými osobami nebo třetími stranami, které jednají vaším jménem.
   5. Pro zajištění vaší finanční způsobilosti a pro potvrzení vaší identity můžeme využít jakékoli externí poskytovatele informací, které můžeme považovat za nutné.
   6. Své heslo pro danou službu musíte držet v tajnosti. Za předpokladu, že jste správně předali požadované informace o účtu, můžete předpokládat, že sázky, vklady a výběry byly učiněny vámi. Doporučujeme vám, abyste své heslo pravidelně měnili a nikdy jej nesdělovali žádné třetí straně. Heslo musí obsahovat minimálně jedno písmeno, jedno číslo a jeden speciální znak a musí mít minimálně osm znaků. Je vaší odpovědností své údaje o účtu, včetně hesla, chránit a v opačném případě nesete výhradní riziko a náklady. Pokud se domníváte, že byl váš účet jakýmkoli způsobem ohrožen, musíte nám to neprodleně oznámit prostřednictvím své registrované e-mailové adresy na adresu sluzbyzakaznikum@pinnacle.com. Jakmile se o takovém incidentu dozvíme, okamžitě váš účet zablokujeme.
   7. Musíte nás upozornit, pokud byla vaše registrovaná e-mailová adresa napadena. Můžeme vás však požádat, abyste poskytli další informace/dokumentaci, abychom mohli ověřit vaši totožnost. V žádném případě nesmíte přenášet žádný obsah nebo jiné informace na dané službě jinému zákazníkovi nebo jiné straně prostřednictvím snímání obrazovky (nebo jiným podobným způsobem) ani nesmíte žádné takové informace nebo obsah zobrazovat v rámečku nebo jakýmkoli jiným způsobem odlišným od zobrazení, pokud by daný zákazník nebo třetí strana napsali URL k dané službě do řádku prohlížeče.
   8. Při registraci si budete muset vybrat měnu, v níž budete svůj účet provozovat. V této měně budete své vklady, výběry a sázky podávat a párovat v dané službě dle ustanovení těchto Podmínek. Některé způsoby platby nelze ve všech měnách zpracovat. V takových případech se zobrazí měna pro zpracování spolu s převodní kalkulačkou, která je na stránce k dispozici.
   9. Nejme povinni vám otevřít účet a registrační stránka na našem webu je pouze výzvou k projednání. Je zcela a pouze na našem vlastním uvážení, zda vám účet otevřeme či nikoli, a pokud vám odmítneme účet otevřít, nejsme povinni vám sdělovat důvod našeho odmítnutí. Otevření účtu můžeme podle vlastního uvážení odmítnout. Jakýkoli účet můžeme také bez předchozího upozornění uzavřít nebo pozastavit.
   10. Prostředky zákazníků jsou odděleny od firemních/provozních prostředků. Společnost dbá na to, aby byl vždy k dispozici dostatek prostředků s cílem dostát závazkům vůči zákazníkům.

3. OMEZENÉ POUŽITÍ

  1. Službu nesmíte používat:
   1. pokud jste mladší 18 let (nebo jste nedosáhli věku zletilosti, jak vyplývá z právních předpisů jurisdikce, která se na vás vztahuje) nebo pokud nejste ze zákona oprávněn uzavřít s námi závazný právní dokument;
   2. ke shromažďování přezdívek, e-mailových adres nebo jiných informací ostatních zákazníků jakýmikoli prostředky (např. rozesíláním spamů, jiných typů nevyžádané pošty nebo neoprávněným rámcováním služby či odkazováním na službu).
   3. k narušování nebo nepatřičnému působení na činnosti jiných zákazníků nebo na obecný provoz dané služby nebo k jejich ovlivňování;
   4. k propagování nevyžádaných komerčních reklam, partnerských odkazů nebo jiných forem obtěžování, které mohou být ze služby bez upozornění odstraněny;
   5. žádným způsobem, který může být dle našeho opodstatněného názoru považován za pokus o: (i) poškození služby nebo oklamání jiného zákazníka pomocí dané služby nebo (ii) dohodu s jiným zákazníkem prostřednictvím dané služby za účelem získání nepoctivé výhody;
   6. k získávání informací z našich kurzů nebo porušení některého z našich práv k duševnímu vlastnictví;
   7. k jakékoli nezákonné činnosti.
  2. Svůj účet ani finanční prostředky nesmíte prodat ani převést na třetí strany ani nesmíte získat hráčský účet ani finanční prostředky od třetí strany.
  3. Nesmíte žádným způsobem převádět prostředky mezi účty hráčů.
  4. V případě, že budete službu používat k neoprávněným účelům, můžeme váš účet okamžitě zrušit poté, co vás o tom písemně vyrozumíme. Za určitých okolností můžeme proti vám v tomto smyslu také podniknout právní kroky.
  5. K účasti ve hrách nesmíte používat jakékoli roboty a naprogramovaná zařízení, jejichž účelem je narušení služby nebo spáchání podvodu.

4. ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. Veškeré údaje, které nám poskytnete, jsou chráněny a zpracovávány striktně v souladu s těmito podmínkami a našimi zásadami ochrany osobních údajů.
  2. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že uchováváme a používáme vaše osobní údaje, abychom vám umožnili přistupovat na tyto webové stránky, využívat je a účastnit se her.
  3. Totožnost nikoho, kdo pomocí této služby podává sázky, neprozradíme, pokud si od nás příslušné informace v souladu se zákonem nevyžádají kompetentní orgány, například regulační úřady nebo policie (například v rámci vyšetřování podvodu, praní špinavých peněz nebo sportovních podvodů), finanční instituce, například banky nebo provozovatelé platebních služeb, případně v souladu s tím, co nám dovolují zásady ochrany soukromí.
  4. Po registraci budou vaše údaje uloženy v naší databázi. Přijetím těchto podmínek souhlasíte s převodem vašich osobních údajů za účelem poskytování předmětu služby této dohody, jak je podrobně popsáno v našich zásadách ochrany osobních údajů.

5. VÁŠ ÚČET

  1. Přijímáme účty ve více měnách. Další informace naleznete na adrese https://www.pinnacle.com/cs/future/legal-payments. Všechny zůstatky a transakce na účtu jsou uváděny v měně, která byla zvolena při založení účtu. Pro používání dané služby neposkytujeme žádný úvěr.
  2. Prostředky dostupné na vašem účtu mohou být uzavřeny, pozastaveny, vráceny, mohou propadnout nebo je můžeme zabavit, případně můžeme odmítnout uspokojit váš nárok, v případě, že přímo či nepřímo:
   • dojde k porušení těchto smluvních podmínek; nebo
   • dojde k jiným neoprávněným aktivitám souvisejícím se sázením nebo používáním účtu (například, ale nikoli výhradně, k porušení zákona nebo jiného předpisu, porušení práv třetí strany nebo k podvodnému jednání);
   • se důvodně domníváme, že nedodržujete pravidla pro boj proti praní špinavých peněz a další platné předpisy; a/nebo
   • chceme zajistit integritu či spravedlivost služby, pokud zjistíme, že využíváte systém (včetně strojů, robotů, počítačů, softwaru a jakéhokoli jiného automatického systému) určený k obejití či schopný obejít naše aplikace nebo software, nebo zjistíme nestandardní herní chování nebo máme jiné rozumné důvody.
   V případě, že je z jakéhokoli důvodu nutno zrušit účet a zbývající prostředky na tomto účtu nestačí k pokrytí poplatků za výběr spojených se zasláním peněz zpět zákazníkovi, tyto peníze propadají. Smluvním závazkům, které již nabyly splatnosti, však dostojíme.
  3. Vyhrazujeme si právo kdykoli odmítnout, omezit či zrušit jakoukoli sázku z jakéhokoli důvodu (případně stanovit limit), včetně sázky, o které se domníváme, že byla podána podvodným způsobem ve snaze obejít naše limity pro sázení nebo naše systémová omezení.
  4. Pokud bude nějaká částka omylem připsána na váš účet, zůstává i nadále naším majetkem, a jakmile se o takovéto chybě dozvíme, uvědomíme vás a příslušná částka bude z vašeho účtu stažena.
  5. Pokud z jakéhokoli důvodu dojde k přečerpání vašeho účtu, výši přečerpání nám budete povinni uhradit.
  6. Pokud se dozvíte o jakékoli chybě v souvislosti s vaším účtem, jste povinni nás v tomto smyslu co nejrychleji informovat na adrese sluzbyzakaznikum@pinnacle.com.
  7. Chcete-li zrušit svůj účet u nás, požádejte o to e-mailem zaslaným ze své registrované adresy na adresu sluzbyzakaznikum@pinnacle.com.

6. NEAKTIVITA ÚČTU

  1. Váš účet budeme považovat za neaktivní, pokud:
   1. Minimálně po dobu 12 po sobě jdoucích měsíců nebyl na účet proveden žádný úspěšný vklad a/nebo na něm po tuto dobu nebyla zaznamenána žádná sázková aktivita. To znamená, že na něm po tu dobu neexistovaly ani žádné nevypořádané či vypořádané sázky a nebyly podány žádné sázky v kasinu.
   2. 11. měsíc neaktivity budete upozorněni, že váš účet bude brzy deaktivován. Pokud účet přejde do neaktivního stavu, společnost Pinnacle bude k jeho tíži účtovat měsíční administrativní poplatek ve výši 2 % nebo 5 eur podle toho, co je vyšší. Poplatky může společnost Pinnacle z neaktivního účtu strhávat pouze do dosažení nulového zůstatku.
   3. Jakmile se budou účty považovat za uzavřené (po 84 měsících), budou jednou za čtvrt roku pseudonymizovány podle pravidel uvedených v zásadách ochrany soukromí. Jakmile k tomu dojde, účty už nebudou dostupné.
  2. Pokud bude váš účet neaktivní po dobu 84 měsíců, pokusíme se vám vrátit jakýkoli zbývající zůstatek na vašem účtu (pokud je na něm dost prostředků na pokrytí všech poplatků souvisejících s provedením výběru) a účet trvale uzavřeme.
  3. Než tak učiníme, maximálně se vynasnažíme kontaktovat vás jedním ze způsobů, který jste nám poskytli. Pokud vám však zbývající prostředky nebudeme moci vrátit a pomocí údajů, které jste nám poskytli, se nám nepodaří vás kontaktovat, propadnou prostředky nám. Veškeré takto získané prostředky využijeme na financování aktivit podporujících zodpovědné hraní.

7. VKLAD PROSTŘEDKŮ

8. VÝBĚR PROSTŘEDKŮ

9. PLATEBNÍ TRANSAKCE A ZPRACOVATELÉ

10. ZODPOVĚDNÉ HRANÍ

11. CHYBY A VÝJIMEČNÉ OKOLNOSTI

12. OBECNÁ PRAVIDLA

13. SDĚLENÍ A OZNÁMENÍ

14. SITUACE MIMO NAŠI KONTROLU

15. ODPOVĚDNOST

16. HRANÍ HAZARDNÍCH HER OSOBAMI POD STANOVENOU VĚKOVOU HRANICÍ

17. PODVOD

18. DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

19. VAŠE LICENCE

20. VAŠE CHOVÁNÍ A BEZPEČNOST

21. ODKAZY NA JINÉ WEBOVÉ STRÁNKY

22. STÍŽNOSTI

23. REGISTRACE A BEZPEČNOST ÚČTU

24. POSTOUPENÍ

25. ROZDĚLITELNOST

26. PORUŠENÍ TĚCHTO PODMÍNEK

27. ROZHODNÉ PRÁVO A JURISDIKCE

28. OBECNÁ USTANOVENÍ

29. PRAVIDLA SÁZENÍ

30. PRAVIDLA KASINA