Mitä sulkemiskertoimet voivat kertoa meille tuotto-odotuksista?

Sulkemiskertoimien käyttö odotusarvon mittaamiseen

Tyypilliset kertoimien liikkeet jalkapallo-ottelussa

Sulkemiskertoimien käyttäminen vetovihjaajien uskottavuuden testaamiseen

Oman vedonlyönnin analysointi kertoimien liikkeen avulla

Mitä sulkemiskertoimet voivat kertoa meille tuotto-odotuksista?

Laskeminen, kuinka paljon voit odottaa voittavasi (keskimäärin) kullakin vedolla, on ensiarvoisen tärkeä osa vedonlyöntiä. Vaikka saatkin tietää kohteen sulkemiskertoimen vasta tapahtuman alettua, voit silti käyttää sitä vedon tuotto-odotuksen mittaamiseen. Haluatko tietää, miten? Lue lisää tästä artikkelista.

Odotusarvo on summa, jonka pelaaja voi odottaa voittavansa tai häviävänsä, jos hän asettaa samanlaisen vedon samalla kertoimella useita kertoja peräkkäin. Tämä lasketaan yksinkertaisesti kertomalla voiton todennäköisyys voittavan vedon voittosummalla ja vähentämällä siitä tappion todennäköisyys kerrottuna tappiollisen vedon tappiosummalla. Mutta kuinka voimme laskea sen?

Tässä artikkelissa palataan tarkastelemaan vedon odotusarvon mittaamisen menetelmää, josta olen kirjoittanut aiemmin – sulkemiskertoimia – ja selvitetään, mitä ne voivat kertoa meille mahdollisista odotusarvoista. Samalla voimme myös paljastaa vetovihjaajat, joiden tilastot ovat liian hyviä ollakseen totta.

Odotusarvon käsitteen kertaus

Jos asetamme kertoimella 2,10 vedon, jonka todellinen voittotodennäköisyys on 50 %, saamamme odotusarvon (EV, expected value) yhtälö on seuraavanlainen.

EV = (1,10 $ x 50 %) – (1,00 $ x 50 %) = 5 %

Yksinkertaisempi tapa laskea tämä on jakaa todellinen kerroin reilulla kertoimella, joka on todellisen voittotodennäköisyyden käänteisluku eli tässä tapauksessa 2,00.

EV = 2,10/2,00 = 1,05 (eli 105 %)

Ensimmäisessä esimerkissä EV-luku on sijoituksen tuoton odotusarvo prosenttilukuna. Toisessa esimerkissä saadaan sijoituksen palautuksen odotusarvo. Sijoituksen palautus = sijoituksen tuotto + 1.

Pidän itse enemmän toisen esimerkin tavasta, joten tässä artikkelissa käytän jäljempänä sitä.

Sulkemiskertoimien käyttö odotusarvon mittaamiseen

Vuonna 2016 kirjoitin artikkelin, jossa tarkastelin, kuinka sulkemiskertoimia voi käyttää vedon odotusarvon mittaamiseen. Tietenkin kyseessä on jälkikäteen tehtävä analyysi; emme voi tuntea ottelun sulkemiskertoimia, ennen kuin ottelu alkaa, jolloin on jo myöhäistä lyödä vetoa. Voimme kuitenkin käyttää niitä sen testaamiseen, onko meillä oikeasti ollut positiivista odotusarvoa, jonka olemme uskoneet löytäneemme muilla keinoin. Muodostin tuolloin seuraavan hypoteesin:

Oman vedon kertoimen ja sulkemiskertoimen välinen suhde antaa tarkan mittarin vedon oletusarvosta.

Tässä tapauksessa käytin avaus- ja sulkemiskertoimien välistä suhdetta. Testattuani tätä hypoteesia erittäin suurella jalkapallo-otteluiden otoksella (yhteensä 132 645) löysin vahvan korrelaation tämän suhteen ja niiden palautusten välillä, jotka kyseisillä vedoilla olisi todellisuudessa saatu. Esimerkiksi otteluissa, joissa avaus- ja sulkemiskertoimien suhde oli 1,05, todelliset palautukset olivat noin 105 %. Kun suhde oli 1,10, palautukset olivat noin 110 % ja niin edelleen.

Vaikka tämä koostetietojen analyysi ei voikaan kertoa vetokohtaisesti, onko meillä todella ollut tämän suhteen perusteella oletettavissa olevaa arvoa, mittari on erittäin hyödyllinen odotusarvon ja odotettavissa olevan tuoton arvioinnissa.

Tyypilliset kertoimien liikkeet jalkapallo-ottelun vedonlyöntikohteissa

Kertoimet muuttuvat, koska kohteesta saadaan lisää tietoa, joka vaikuttaa vedonlyöjien vedonlyöntiin kyseisestä joukkueesta ja sitä kautta vedonvälittäjän julkaisemiin kertoimiin. 

Peruslähtökohtana on, että kun useammat vedonlyöjät lyövät vetoa joukkueesta, sen kerroin putoaa, ja jos sen puolesta lyödään vetoa vähemmän, kerroin kasvaa (joskus vedonvälittäjät voivat tosin toimia tämän menetelmän vastaisesti, jos ne uskovat vedonlyöjien toimivan epärationaalisesti).

Jotkin kertoimet muuttuvat paljon, jos markkinoille tulee merkittäviä uusia tietoja joukkueesta, mutta toiset vähemmän. Millaisilla vaihteluväleillä jalkapallo-ottelun kertoimet muuttuvat?

Käyttämällä vielä edellä mainittua suurempaa otosta (yhteensä 162 672 ottelua) laskin avaus- ja sulkemiskertoimien suhteet kaikille koti- ja vierasjoukkueille, kun kertoimista oli poistettu Pinnaclen vedonlyöntikate. Näissä vaihteluvälinä oli 0,18–4,36 keskiarvolla 1,003 ja keskihajonnalla 0,12.

Keskihajonta mittaa vaihtelua tietojoukossa. Tässä otoksessa kolme neljäsosaa kerroinsuhteista oli ±0,12:n päässä keskiarvosta eli 0,88:n ja 1,12:n välillä. Vaikka luvuissa siis olikin muutamia erityispoikkeuksia, kuten 0,18 ja 4,36, useimmat kertoimien liikkeet kohteen avaamisen ja sulkemisen välillä olivat melko maltillisia, kuten seuraavasta jakaumasta näkyy.

profit-expectation-in-article1.jpg

Tarkempi katsaus eri kertoimien muutoksiin

Tutkitaanpa erilaisia kertoimien arvoja tarkemmin. Seuraavista kaavioista ilmenee, että mitä pienempiä vedonlyöntikertoimet ovat, sitä pienempi vaihtelu (keskihajonta) on avaus- ja sulkemiskertoimien välillä. Muista, että koko otoksen keskimääräinen keskihajonta on noin 0,12. Tämä on tuskin yllättävää, sillä suurempiin kertoimiin liittyy suurempi epävarmuus ja varianssi.

Joukkueen puolesta lyötyihin vetoihin vaikuttavilla uutisilla on todennäköisesti suurempi vaikutus, kun joukkueella on suurempi kerroin. Avaus- ja sulkemiskertoimien välisten muutosten vaihtelu on kutakuinkin suhteessa vedonlyöntikertoimien logaritmiin.

profit-expectation-in-article2.jpg

profit-expectation-in-article3.jpg

Voimme kenties paremmin kuvata avaus- ja sulkemiskertoimien välisten muutosten vaihteluvälejä seuraavan kaavion avulla. Siinä vertaillaan avaus- ja sulkemiskertoimien suhteiden jakaumaa kolmella eri avauskertoimella (kate poistettu): 1,25, 2 ja 10.

profit-expectation-in-article4.jpg

Pienemmillä kertoimilla kertoimien muutosten jakauma on paljon pienempi kuin suurilla kertoimilla. Vastaavasti suurilla kertoimilla jakauma on paljon suurempi. Kolmasosalla 10:n avauskertoimista oli odotusarvona yli 110 % sulkemiskertoimen perusteella. Vastaavasti kertoimilla 1,25 tämä osuus oli alle 1 %. Tämäkään ei ole varsinaisesti yllättävää. Loppujen lopuksi kertoimella 1,25 enimmäisodotusarvo olisi 125 %. On kuitenkin hyödyllistä nähdä visuaalinen kuvaus eri kertoimien vaihteluvälistä.

Odotettu tuottavuus

Näistä tiedoista voimme muodostaa käsityksen siitä, millainen pitkän aikavälin tuottavuus on mahdollinen. Jos suhteellisen pienellä jalkapallon otteluvetojen määrällä on merkittävä odotusarvo avaus- ja sulkemiskertoimien suhteen perusteella, odotustemme tulisi olla maltillisia.

Kaikkien positiivisen odotusarvon vetojen keskiarvo tässä otoksessa oli 108,8 % ja mediaani oli 106,0 %, kun vain 2,8 %:lla koko otoksesta oli suurempi odotusarvo kuin 125 %. Näiden havaintojen perusteella meidän ei tulisi odottaa näkevämme pitkällä aikavälillä 130:n, 140:n tai 150:n palautusprosentteja.

Peruslähtökohtana on, että kun useammat vedonlyöjät lyövät vetoa joukkueesta, sen kerroin putoaa, ja jos sen puolesta lyödään vetoa vähemmän, kerroin kasvaa (joskus vedonvälittäjät voivat tosin toimia tämän menetelmän vastaisesti).

Sellaisia mahdollisuuksia ei vain ole tarpeeksi, joissa kertoimet liikkuvat niin, että odotusarvomme voisi olla yli 130 %. Missään tapauksessa emme voi odottaa löytävämme kaikkia niitä, joissa odotusarvo on sellainen – meidänhän on lyötävä niistä vetoa, ennen kuin tiedämme sulkemishintoja – ja taatusti teemme virheitäkin matkan varrella; urheiluvedonlyönnissä vain on niin paljon satunnaisuutta, ettemme voi olla aina oikeassa. 

Voimme totta kai menestyä paremmin lyhyellä aikavälillä, mutta silloin on varmastikin kyse tuurista, eikä odotusarvolla ole asian kanssa mitään tekemistä.

Voimme rohkaistua edellä olevien kaavioiden osoittamasta suurten kertoimien hyvästä odotusarvosta. Ei pidä kuitenkaan unohtaa vedonvälittäjän katetta. Analyysi on tähän mennessä perustunut ”reiluihin” kertoimiin, joista on poistettu kate. Kun vetoihin kohdistetaan Pinnaclen jalkapallo-otteluiden kate (keskimäärin noin 2,5 %), reilu odotusarvo 100 % tuottaakin negatiivisen odotusarvon.

Lisäksi suosikki–altavastaaja-harha aiheuttaa vedonvälittäjien katteen kohdistuksessa sen, että mitä suurempi kerroin on, sitä negatiivisempi odotusarvo on suhteessa ”reiluihin” kertoimiin (eli katetta ei kohdisteta tasapuolisesti koti-, tasapeli- ja vieraskertoimen kesken).

Seuraava kaavio kuvaa ihanteellista suhdetta Pinnaclen jalkapallo-otteluiden vedonlyöntikertoimien ja näihin kertoimiin kohdistetun katteen välillä kotivoitto–tasapeli–vierasvoitto-kohteessa. Esimerkiksi kertoimeen 10,00 on kohdistettu noin 10 %:n kate (paljon suurempi kuin keskimääräinen 2,5 %:n kate). Jos sulkemiskertoimeksi tulee 9,00 (avaus- ja sulkemiskertoimen suhde on 1,11), alkuperäisen kertoimen tuottavuus on siksi lähes mitätön. 

Vaikka vedonlyönti suuremmilla kertoimilla voi antaa meille enemmän mahdollisuuksia suuriin kertoimien liikkeisiin ja odotusarvoihin, vedonvälittäjän näihin kertoimiin kohdistama suurempi katteen painotus nakertaa tätä potentiaalia. 

profit-expectation-in-article5.jpg

Sulkemiskertoimien käyttäminen vetovihjaajien uskottavuuden testaamiseen

Aiemmassa artikkelissani selitin, kuinka satunnaisuutta testaavaa Wald–Wolfowitzin putkitestiä voi käyttää vetovihjaajan valintahistorian uskottavuuden testaamiseen. Voimme täydentää tätä käyttämällä sulkemishinnan hypoteesiamme.

Koska tiedämme, että todelliset palautukset korreloivat voimakkaasti vedon kertoimen ja sulkemiskertoimen välisen suhteen kanssa, voimme testata tämän tiedon avulla, ilmentävätkö julkaistut vetovihjaajien tilastot tällaista korrelaatiota. Kun vetovihjaajan valintahistoria osoittaa 120 %:n tuottoa sijoitukselle, muodostuuko kyseinen historia valinnoista, joiden kertoimien ja sulkemiskertoimen välinen suhde on 1,20? Tarkastellaan esimerkkiä.

Eräs online-vetovihjaaja (joka kuuluu vetovihjaajapalveluiden verkostoon) väittää saaneensa onnistumisprosentiksi 80 % (1X2- ja maalimäärävedoista sekä aasialaisista tasoitusvedoista), mikä tekisi kyseisen vihjaajan palvelusta yhden maailman parhaista. 

Vetovihjaajat voivat väittää, että sulkemishinnoilla ei ole mitään tekemistä tulosten kanssa. Siinä he ovat tavallaan oikeassa, mutta hypoteesimme mukaan sulkemishinnoilla on hyvin paljon tekemistä palautusten odotusarvon kanssa.

Tarkastelemalla heidän valintojaan voimme huomata, että ylivoimainen enemmistö heidän kertoimistaan on välillä 1,7–2,1. Itse asiassa kun katsoo viimeistä kolmea kuukautta heidän julkaistuista tuloksistaan, he ilmoittavat 839 valintansa sijoitusten tuoton olevan 138,6 % keskiarvokertoimella 1,93 ja mediaanikertoimella 1,90. Käyttämällä sulkemishintojen hypoteesiamme voimme väittää, että tällaisten valintojen kertoimien pitäisi pienentyä suurin piirtein kertoimella 1,40. Toisin sanoen jos vihjatun vedon kerroin oli 1,90, sen olisi pitänyt pienentyä noin 1,35:een ottelun alkuun mennessä.

Tiedämme jo aiemman analyysimme perusteella, että näin merkittävät kertoimien muutokset ovat erittäin harvinaisia. Kertoimella 1,90 avaus- ja sulkemiskertoimien suhteen keskihajonta on noin 0,08, mikä vastaisi noin sulkemiskerrointa 1,76. Kerroin 1,35 olisi peräti viiden keskihajonnan päässä keskiarvosta.

Otoksessani oli 50 149 Pinnaclen avauskerrointa (yli 10 vuoden ajalta) väliltä 1,70–2,10, ja vain seitsemän niistä pieneni enemmän kuin kertoimella 1,40. Silti meidän odotetaan uskovan, että tämä vetovihjaaja on löytänyt lähes 7 000 tällaista huikeaa arvovetoa vuodesta 2015 lähtien.

Tämä tarkoittaisi, että he ovat tehneet vetovalintansa yli 50 miljoonasta vetovaihtoehdosta kolmen vuoden jakson aikana. Heidän kohteenaan olevien markkinoiden vähäisyyden vuoksi tämä luku on kertakaikkisen absurdi.

Tarkastellaanpa muutamaa heidän viimeisimmistä valinnoistaan. 

Vetovihjaajan valintojen kertoimien liikkeen analyysi

Valinta

Vetovihjaajan julkaisema kerroin

Pinnaclen sulkemiskerroin

Venäjä vastaan Kroatia, yli 1,75 maalia

1.74

1.69

Cork Cityn voitto Shamrock Roversista tasoituksella –0,75

1,88

2,07

Derry City vastaan Limerick, yli 2,75 maalia

2,05

1,70

Brasilia vastaan Belgia, yli 2,5 maalia

2,03

1,85

Uruguay vastaan Ranska, yli 1,75 maalia

1.72

1,82

Kolumbian voitto Englannista tasoituksella +0,5

1,81

1,81

Belgium vastaan Japani, yli 2,5

1,94

1.77

Brasilian voitto Meksikosta tasoituksella –1

1,85

1.79

Fjölnir vastaan Fylkir, yli 2,75 maalia

1,86

1,68

Kroatian voitto Tanskasta

1,75

2,04

Tämä on vain pieni otos valinnoista, mutta kuvio on selvä: joidenkin heidän vihjaamiensa valintojen kertoimet pienenevät ja toisten suurenevat. Keskimääräinen muutoskerroin oli 1,03 kertoimien pienenemisen suuntaan, mikä riittää juuri kattamaan Pinnaclen katteen näillä kertoimilla, mutta ei antaisi etsimäämme 1,40:n tuottoa.

Edellä kuvatun kaltaiset vetovihjaajat voivat väittää, että sulkemishinnoilla ei ole mitään tekemistä tulosten kanssa. Siinä he ovat tavallaan oikeassa, mutta hypoteesimme mukaan sulkemishinnoilla on hyvin paljon tekemistä palautusten odotusarvon kanssa.

Pitkällä aikavälillä vedonvälittäjät asettavat varsin tarkkoja kertoimia eivätkä kerta kaikkiaan tee sellaista määrää virheitä, jota edellä olevat tulokset edellyttäisivät. Jos ne tekisivät niin, kyseisen vetovihjaajan vihjeillään markkinoille tuoma tieto jättäisi myös selvän jäljen. Jos vedonlyöjä olisi näin hyvä, hänet huomattaisiin. Joko kukaan ei vain huomaa tätä vetovihjaajaa (ja monia muita hänen kaltaisiaan), tai tapahtumat eivät ole totta. Kumpi on todennäköisempää?

Oman vedonlyönnin analysointi kertoimien liikkeen avulla

Voimme hypoteesimme avulla selvittää, onko omassa vedonlyöntihistoriassamme merkkejä taidosta. Silloin kun niitä on, voimme perustellusti päätellä, että vedonvälittäjät pitävät vedonlyöntimarkkinoille tuomaamme tietoa merkityksellisenä. Jos niitä ei ole, meidän on ehkä harkittava mahdollisuutta, että meillä on vain käynyt hyvä tuuri. 

Pinnaclen kaltaiset vedonvälittäjät käyttävät sulkemishintaa osaavien vedonlyöjien tunnistamisen menetelmänä. Jos vedonlyöjän havaitaan säännöllisesti voittavan sulkemishinnan katetta suuremmalla erotuksella, hänet merkitään sen mukaisesti ja hänen vetojaan käytetään tehokkaammin hinnoiteltujen vedonlyöntimarkkinoiden luomiseen siten, että sekä hinnoitteluvirheiden suuruus että määrä pysyvät mahdollisimman pieninä.

Tämän johdosta meidän tarvitsee hyväksyä verrattain pieni odotetun tuoton vaihteluväli. Edellä esitettyjen kaltaiset vetovihjaajien väittämät saavutukset ovat yksinkertaisesti mahdottomia. Älä odota saavuttavasi sellaisia itse, ja jos huomaat jonkun väittävän saavansa sellaisia, tiedät, mistä on kysymys.

Vedonlyöntiresurssit auttavat vedonlyönnissä

Pinnaclen Vedonlyöntiresurssit-osio on yksi netin kattavimmista asiantuntevan vedonlyöntineuvonnan kokoelmista. Tavoitteenamme on auttaa kaikentasoisia vedonlyöjiä parantamaan tietämystään.